HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 64

JPEG (Deze pagina), 717.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

t 64
Toch werd reeds in 1885 in diezelfde Vrije Gemeente j
V een andere toon gehoord, aangeslagen door niemand minder
1 dan prof. H. B. G. K. van man Wnck, den hoogleeraar in
V de wijsbegeerte te Utrecht, wien niemand van kortzichtig- l`
L . heid zal verdenken en die o. a. SEELv’s matuurlüke gods- E
; dienst» bij ons inleidde, volgens welk boek <<godsdienst is i
K dat hooger leven van den mensch, dat door bewondering
L gedragen wordt>>. l
Deze verdedigde 0. a. de stelling, dat onzijdig lager onder-
1 wijs, n.l. als een verbod, om de godsdienstige begrippen i
j van andersdenkenden aan te roeren, onmogelijk, maar,
{ zoover mogelijk, verderfelijk is. :
l Hij wees er op, dat deze opvatting volgens art. 194 van
, de grondwet, kon voldoen bg de vroegere godsdienstige
[ gesteldheid van ons volk, toen de burgers van Nederland, j
‘ hoe uiteenloopende ook in geloofsbegrippen, toch in hun
1 godsdienst ook veel met elkander gemeen hadden; maar
thans, meende hij, nu er velen zijn, die alle geloofsbe­ _
grippen voor metaphysisch onkruid verklaren, bestaat
er geen godsdienstig voedsel meer, dat allen gelijkelijk
welgevallig is en moet dus, ter wille van de neutraliteit,
de geheele godsdienst, als dan levensadem der opvoecllng
ï besc/zottwd, van de school gebannen worden. 1
T Hij meent, dat van het karakter onzer godsdienstige
begrippen. het karakter onzer andere - met name onzer j
' zedelüke-begrippen afhangt en dat daarom het niet spreken l
over zijn en anderer godsdienstige begrippen ook de zede- ij
lüke opvoeding in de school schaden zal. ’
Toch wenscht de hoogleeraar de voor allen toegankelijke
volksschool behouden te zien, met haar bestaanden grond- i
wettigen waarborg, maar tevens, dat de openbare onder- ij
j wijzer kleur zal mogen bekennen en zijn onderwijs zoo
j.