HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 63

JPEG (Deze pagina), 675.16 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

" W
lil

63
grondslag, waarin alle echt-zedelijke en echt­godsdienstige
beginselen moeten wortelen; omdat het hier het aankweeken
jg geldt van dien ernst, dat plichtbesef, dien waarheidszin, V'
dien eerbied voor het onschendbare, die aandoenlijkheid I
E voor de uitspraak der conscientie, die liefde voor al wat rein
en edel en goed is, waarin allen kunnen en moeten samen-
# treffen.
_ Was bij de discussiën in de Tweede Kamer in 1878
j gebleken, dat men in het aankweeken van verdraagzaam­
heid bij de schoolkinderen, vreesde voor het bevorderen van
onverschilligheid, HUeEN1·1oL*rz vat deze verdraagzaamheid
ll dieper op, als hg zegt: <<echte tolerantie is geen onver­
l <<schilligheid, maar betrekkingsgevoel op al wat mensch jj
j <<heet, krachtens erkenning en waardeering van dat innigste
<<en heiligst menschelgke, dat in allen aanwezig is, van
«het in allen lievenswaardige, van aller vatbaarheid om te
«leeren liefhebben. ln de school nu geldt het juist den
<<grondslag en het uitgangspunt van hetgeen ieder men-
<<schel§k leven moet beheerschen: het leeren kennen en
I <<eerbiedigen van de hoogste levenswet, de wet der liefde.
j «Deze mag en moet er worden hooggehouden.»
‘ Wij vragen met hem: Is dit niet genoeg?
j Voor de orthodoxe opponenten in die vergadering was
het door den inleider gezegde te vaag, te onbepaald. Maar
hg betoogde, en 0. i. terecht, dat hij niet gedacht had aan
een zekere levens- en krachtelooze onbepaaldheid, waarvan
E alle beteekenis eerst later zou moeten worden toegevoegd,
maar, integendeel, aan die rijke, maar nog ongedeelde
levensvolheid, zooals elke vruchtbare kiem deze in zich draagt.
ij Betere verdediging van den karaktervormenden invloed,
welke de voor allen toegankelijke school hebben kan en
moet, schünt mij niet denkbaar.

l
l E
ä
i g l