HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 62

JPEG (Deze pagina), 713.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

, 62
Opmerkelgk is, dat intussohen onder de vrijzinnigen, ,
voorstanders van de openbare school, ook wat hare paeda­
j gogische strekking betreft, steeds meer stemmen opgingen
V tegen de wijze, waarop dit beginsel door sommigen werd
V opgevat en toegepast. E
; Velen voelden bezwaar tegen wat men noemde de vol- té
t strekte neutraliteit, d. i. de onthouding van alles wat niet
E alleen op het leerbegrip, het dogma, maar ook wat op _
T «godsdienst>> betrekking heeft. Zoo’n neutraliteit moest, j
meende men, op karakterloosheid in de opvoeding uitloopen. V
Dit bezwaar tegen de opvoedende beteekenis van de j
t openbare school werd ook toen vooral van de zijde der
1 vrijzinnig godsdienstigen gehoord. t
j Een paar grepen uit. mijne herinnering daaromtrent
Q mogen hier een plaats vinden.
Had reeds in 1873 prof. Orzootutn in zijn brochure <<onze
aaehterlgkheid in de kunst van wetgeving, aangetoond vooral
<<in die artikelen welke aan het onderwgs gewgd zijn>>
geschreven, dat geheele onthouding van godsdienstige ge-
dachten gelijk stond met ontzenuwing van het onderwijs 1
1 en aan het onderwijs alle waarheid, alle eerli_jkheid, alle
warmte ontneemt en op het karakter zoowel van leer- i
, meester als van leerling verlammend moet werken, in 1883 j
j werd in de Vrije Gemeente te Amsterdam door Dr. PH.
R. HUGENIIOLTZ het debat ingeleid over het «openbaar
, onderwüs, in verband met het aankweeken van gods-
dienstig-zedelijke beginselen.>>
De heer Huonanomz beantwoordde de vraag, of een
onderwgs, dat voor kinderen van verschillende gezindten
bruikbaar zal zijn, vereenigd kan en moet worden met het i
aankweeken van g0dsdienstig­zedelül<e beginselen, bevesti­
· gend, omdat het bg het kind te doen is om dien breeden di
ä
ä