HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 61

JPEG (Deze pagina), 639.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

il
i
" ei fl
1
tevens als waarborg voor gewetensvrijheid, moet de openbare
school in eere worden gehouden, meent hij, nevens de
bijzondere school van allerlei kleur. ’ï
7 Men ziet, hoe de denkbeelden van de voorstanders der LZ
openbare school ten aanzien van de bijzondere school in
de laatste jaren zijn gewijzigd.
° In de alleenzaligmakende leer van de openbare school,
sedert 1857 het «sl1ibboleth>> der liberalen op politiek ge-
bied, is het geloof bg lange na niet meer zoo algemeen,
als in de jaren tusschen 1870 en 1885. Dit is voor een
deel hieruit te verklaren, dat de sociale-politiek bij velen
de school-politiek had verdrongen, waardoor vereeniging
van de vrijzinnigen met de zoogenaamde <<christenen>> mo-
gelijk bleek, op het terrein van de maatschappelijke vraag-
stukken.
Volgens de erkenning van de vrienden van «de school
met den bijbel>> zelven, werd de wet-MACKAY door de
opvolgende liberale ministers op loyale wijze uitgevoerd. 1)
In 1895 werd het wet_je­LOHMAN aangenomen, strek-
kende om de subsidie aan de bijzondere school te ver-
zekeren, ook als een bestuur niet bg machte is. een
vacature binnen den bij de wet van 1889 vastgestelden
termijn te vervullen, terwijl in 1901 werd aangenomen het il
wetje-Boncnsius, waarbij de subsidie van 1889 verhoogd
werd met een bijdrage voor de gebouwen, indien deze
4 voldoen aan de gestelde eischen.
0ok hieruit blgkt, dat vele vrijzinnigen wenscbten meer
vrijheid aan de bijzondere school, indien zij maar waar-
borg gaf voor deugdelijk volksonderwijs. i
1) Vgl. ,,Van Strijd en Zegen”. ,,Gedenkb0ek voor het christelijk t
onderwijs/’ 1851-1901. Leiden. Drukkerij E. YDO. Leiden. 1901.
` l
1
S i