HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 56

JPEG (Deze pagina), 718.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

f 56
<<De school moet dan zgn of werkelgk een middel tot
j «hoogere opvoering van zedelgkheid, of zij is een middel
<<tot zedenbederf. j
f <<Wat zegt nu dit artikel der wet?
<< Het drukt eenvoudig uit, dat de nederlandsche wetgever
ïi niet wil, dat in de school, van overheidswege opgericht en
bekostigd, dit ethisch element ontbreekt. `
, Overeenkomstig deze opvatting, werd nu ook het amende-
ment van het kamerlid DE Joivcn, om uit art. 33 der wet
de woorden <<christelgke en» te doen vervallen, met 53
tegen 28 stemmen verworpen.
j Eindelgk werd herinnerd, in overeenstemming met
l hetgeen in 1857 reeds was gezegd, dat die christelgke en
maatschappelijke deugden geen afzonderlgke vakken van
onderwijs zgn, maar dat <<onder het aanleeren>> van die
vakken, de onderwijzer, met voorbeeld, wenken en raad-
) gevingen, werkzaam moet zgn. Die deugden hebben betrek-
king op de richting van den wil en den lezvenswdndel.
En wat de beteekenis betreft van het voorschrift, dat de
, onderwgzer zich onthoude van <<iets te leeren, te doen of
toe te laten wat strijdig is met den eerbied, verschuldigd
i aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden»,
K werd gezegd: Niet het noemen van een naam (God of
l_ ' Christus), niet het bespreken van een feit, maar de vorm
i waarin, de toon waarop dit geschiedt, kan strijdig zgn met
den eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige begrippen t
. van andersdenkenden.
Neuitrdliteit, (let well gg allen die dit woord mis verstaat)
welke zou moeten bestaan in het verzwggen van alles,
waaromtrent sommigen een afwijkende meening hebben op
l godsdienstig- maar ook op geschiedkundig, op natuurkundig
" gebied, is eene onmogelijkheid.