HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 55

JPEG (Deze pagina), 690.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

55
«gevormd en verlicht heeft en waarop dan de wereldge-
«schiedenis - niet het goedvinden van den nederlandschen
__ «wetgever - den stempel «christeli_jk>> heeft gedrukte)
<<Doch de christelijke zedeleer houdt zich meer met de j-
«plichten jegens den evenmensch dan met die jegens het
avaderland bezig en de opleiding, door de nationale school
i «te schenken, strekt tevens, om vrije burgers te kweeken
«en aan het opkomend geslacht levendig besef de plichten
«jegens de maatschappij in te boezemen.
«In dien zin moeten dan nu voortaan ook de «christelijke
«en maatschappelijke deugden>> worden verstaan, als ver-
«vullende het gansche gebied der zedelijke opvoeding, voor
«zoover deze in de openbare school thuis behoort».
«Komen zij, die deugden verwarren met geloofstuaar/zeden,
tegen die uitdrukking in verzet - geen tekst is tegen mis-
verstand veilig>> -­ zeide de minister.
En deze opmerking mag heden worden herhaald.
Ten slotte blijkt duidelijk, welke beteekenis de Regeering
van 1878 hechtte aan het onveranderd behoud dezer woorden,
uit hetgeen de Minister zeide:
«Onderwijs, dat alleen en uitsluitend zich vergenoegt met
<<het inprenten van een zekere hoeveelheid kennis, verdient
«dien naam niet. Het aanleeren van de allereerste kundig- (
«heden heeft alleen dan waarde, wanneer het dienstbaar Q
» «wordt gemaakt aan het scherpen van het verstand en Ctdïl
<<de vorming van het hart. Dit is een paedagogische waar-
<<heid, zoodat men zich dan ook geen onderwijs denken
«kan, waarbij de invloed, dien de onderwijzer op de
«vorming van de harten der leerlingen heeft, een volkomen
«onverschillige factor blijft.
<<Is die invloed niet een goede, dan is hij een kwade.
ig
t
l t