HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 53

JPEG (Deze pagina), 672.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

zal


van 1857, dat evenmin in behandeling kwam, omdat de
· minister den 91m Dec. 1876 zelf een wetsontwerp tot ge-
, he ele herziening der bestaande wet aanbood.
Toen volgde het ontwerp KAPPEYNE v. D. CoPELLo van 1878.
Opmerking verdient, wat minister Iiarriavivs in de toe-
j lichting tot zgn ontwerp o. a. zegt:
' «Indien het stelsel, in 1848 omhelsd en in de wet van
«`57 toegepast, teleurstellingen gebaard heeft, het ts niet
<<geweest, omdat de openbare school het opkomend geslacht
«van den godsdienst vervreemd heeft. Dat verwüt kan
«niet zonder groote onbillijkheid tegen haar worden inge-
abracht en zou veel minder grond hebben dan de klacht,
<<dat het gebrwllt, soms van de vrgheld van het onderwüs '§
«gemaa/ct, meer dan tot bevordering van echte godsvracht,
«gestre/ct heeft, om /ter/telgke tweedracht, waar deze tot
<<bedaren scheen te zijn gekomen, weder aan te wak/teren . . .
elnrichtingen (bedoeld worden: bijzondere scholen) waarbij
<<men bedoelt: het verdeelen van hetgeen behoort vereenigd
«te blijven (de openbare school wordt een nationale school
<<genoemd), hebben op onbelemmerd aanzgn, niet op be-
gunstiging recht».
En in de memorie van beantwoording van het «Voorloopig
Verslaga omtrent zijn ontwerp haalde de minister met ïj
instemming aan, wat op 30 Sept. 1868 door den heer gj
GoDEFR01 was gezegd: <<Scholen, beschikbaar voor kinderen ij
* <<van alle godsdienstige gezindheid, maar daarom ook een
<<neatraal onderwijs, dat zich niet op het terrein van
<<godsdienstige begrippen begeeft, ziedaar de inrichting van
<<het openbaar onderwijs, die de Grondwet gebiedt.
«0p dat fondament werd, nadat de scheiding van Staat
«en kerk hier te lande was uitgesproken, ons openbaar
<<lager onderwijs, als nationale instelling, opgetrokken.>> Het
t t
j l
2 i · l