HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 52

JPEG (Deze pagina), 710.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

r
52
je land had doen erkennen, waardoor de godsdienst als
een algemeen menschelijk verschijnsel werd erkend en de -
bijbel als een uit verschillende in onderscheidene tijden j
è ontstane dikwijls tendenzieuse geschriften samengevoegd ge-
heel werd aangemerkt, zoodat bij de vrijzinnigen het juiste
T onderscheid tusschen het algemeen menschelijk verschijnsel
van den godsdienst en de bijzondere godsdiensten, eenerzijds, i
I en het onderscheid tusschen den historischen godsdienst van
Jezus en den als op bijzondere wgze geopenbaard voorge-
stelden christelijken godsdienst, anderzijds, duidelijk werd.
Tegenover den positieven bovennatuurlijken godsdienst der
orthodoxen, werd door hen de evenzeer positieve redelijke
en geestelijke godsdienst der vrijzinnigen gesteld.
3 Terwijl zoo de schoolstrijd buiten het parlement steeds
heftiger karakter verkreeg, werden in de Tweede Kamer her-
lï haalde pogingen aangewend, om de wet van 1857 te wijzigen.
In 1867 stelde het Kamerlid de Brrtttw voor, onder
zekere voorwaarden, aan bijzondere scholen vtm wege de
T gemeente subsidie te verleenen, wanneer zij bestuurd worden
Q door erkende kerkgenootschappen of kerkelgke gemeenten,
ä of door rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen.
A Dit voorstel werd ingetrokken, toen het voorloopig verslag
i ongunstig adviseerde.
T Daarop werd 28 April 1868 door minister Heemskerk
·. een ontwerp ingediend tot wijziging der wet van 1857 <<tot i
# bevrediging van billüke wenschen van de voorstanders van
het bijzonder onderwijs>>.
Dit ontwerp kwam niet in behandeling, aangezien het
ministerie 3 Juni 1868 aitrad.
1 Onder het tweede ministerie­HnEMsitEn1< bood het kamer-
i lid Moens een ontwerp aan tot partieele wijziging der wet