HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 50

JPEG (Deze pagina), 737.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

so
l En wat DEGENHARDT uitsprak, sprak hij namens vele
degelijke onderwgzers van dien tijd. Omdat de vrijzinnigen `
j van die dagen vertrouwen hadden in de personen van de pl;
i onderwijzers, hadden zij ook vertrouwen in de openbare school. gi
E In een door het Nut in 1875 uitgegeven Rapport omtrent l
i het door eene commissie van ’10 leden ingesteld onderzoek
‘ naar de werking der wetten op lager- en middelbaar onder- l
W wijs, werd de neutraliteit van het openbaar lager onderwüs j
l op krachtige wijze verdedigd.
I Na vooropgesteld te hebben, dat, nevens de verstandelijke
ontwikkeling, ook de zedelgke opvoeding de taak is van
de school, in zoover zij met het huisgezin samenwerkt,
{ om den zin voor huiselüke en maatschappelijke deugden
bij de leerlingen te bevorderen, beantwoordt de commissie
j de vraag, of het streven naar bereiking van dit doel kan i
* samengaan met neutraliteit, als volgt:
«Wanneer de onderwijzer, behoorlgk opgeleid, zijn taak
j <<aanvaardt, zal hg, zonder op het gebied vtm den gods- i
<<die¢2.st te treden, een ruim veld voor zijn arbeid vinden. E
i «Hij moet geven une morele en action. Het besef van de {
i «plichten die men jegens zich zelf, het huisgezin, de maat-
i, <<schappg, het vaderland, enz. te vervullen heeft, kan zeer l
i <<goed, zonder dat het gebied der dogmas betreden wordt,
«in het gemoed van het kind aangekweekt worden. En
i «alle leden der tegenwoordige maatschappij, onverschillig ·
·- «welke hun overtuiging op godsdienstig gebied zij, hebben
· «in de aangeduide zedelijke uitingen, die levensvoorwaarde ï
<<van elken Staat kunnen genoemd worden, punten van á
<<aanraking, aangezien allen, zg het soms ook op verschil-
rlende gronden, wier verklaring aan de kerk verblijft,
. <<deugden bij hun kinderen aankweeken of wenschen aan-
‘ <<gekweekt te zien. '