HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 49

JPEG (Deze pagina), 678.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

gg
onderwijs <<dat door zijn geest ook weldadig op het gemoed
der kinderen werkt,>> waarbij <<geen bepaald uur aan
zedekundig of godsdienstig onderwijs wordt gewi_jd>>, maar
waarbij «het sehoollevert zelf de aanleiding moet zijn tot
«de zedelijkgodsdienstige vorming van de jeugd en dat zg
, ccaanleiding en stof daartoe moet zoeken op hun eigen
l «gebied. De les die gelezen, het onderwerp van natuur-
j ttkennis of aardrijkskunde dat behandeld wordt, de ver-
«schillende tijdsomstandigheden, de aanvang of het einde
l «der week, het begin of het slot des jaars, een heerlijke
j «morgen of een stormachtige nacht, 'schooldeugden en
Q <<sehoolzonden, het zijn alle zoovele aanleidingen voor den
i «onderwijzer, tmlleh htj zelf maar een zeclelzgh 877, gods-
g ((Cll6ltSllg man ls, om liefde tot God, liefde tot de menschen,
is «liefde voor waarheid aan te kweeken in het hart der
j «kinderen. Deze opleiding doortrekt het geheele schoolleven;
t <<zij vindt haar kracht niet in het bijbrengen van enkele
<<afgetrokken begrippen, niet in het van buiten leeren van
«lessen, niet in een cursus over bijbelsche geschiedenis,
«maar zij vindt die kracht in alert geest, alle er in de school
<<heerscht, in alles cloorclrthgt en clmtrom 00/t te krachtiger
«werht>>.
Uitstekend gezegd door dezen aan velen nog bekenden, tl
symphathieken onderwijzer Dnonnntmnrl Q
In verband met deze woorden, blijkt nog te duidelüker,
2 hoe waar de uitspraak is van Minister vm DEN BRUGGHEN
i in 1857: <<zóó als de onderwijzer is, zóó is de sehool.»
[ Deze en dergelijke volksgeschriften van het Nut hebben
j in die dagen van principieel verzet van de zijde der kerke- j
’ lijken tegen de openbare school, bij velen vasten grond
I gegeven voor hun blijvend vertrouwen in het opvoedend
karakter dier school. *[
r 4 l
u J
l ;
r ;·
$ ~