HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 48

JPEG (Deze pagina), 745.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

j te
i lijkheid van het onderwijs in hunne scholen te kunnen
bogen, plaatsten de anti­revolutionairen, met de bekrompen-
heid en de uitsluiting, aan elken bovennatuurlijken
openbaringsgodsdienst eigen, den büzonderen christelijken
i godsdienst, met den bijbel als openbaringsboek, tegenover
i den godsdienst, zooals deze, als redelijke, natuurlgke
religie, door de voorstanders der openbare school vverd
erkend en in de gemengde nationale school niet werd
buitengesloten. i
Men eischte den bijbel op de openbare school en . . . j
j trachtte op die wijze het kerkgezag voor en in de school te {
y herstellen. Immers, deze herstelling zou het gevolg zgn,
i indien de bijbel, grondslag van der orthodoxen geloofsleer, i
in de school werd gebracht, aangezien de uitlegging van
i den bijbel alleen aan het lezen van den bijbel eenige
waarde kon geven en over deze uitlegging geen eenstem­ j
i migheid zou zijn te verkrijgen tusschen de onderwijzers en j
i predikanten, die, als behoorende tot onderscheidene kerk-
genootschappen, elk van htimze uitlegging de juiste be-
teekenis van den bijbel zouden doen afhangen.
Tegen deze eischen kwamen dan ook de «Maatschappü
tot nut van ’talgemeen>> , de Vereeniging <<Volksondervvijs»,
_, het «Nederlandsch Onderwijzersgenootschap>> en andere
Vereenigingen met kracht op, uit paedagogische motieven,
met het oog op het kind beneden 12 jaar, welks opvoeding
A h. i. moet plaats hebben, buiten den godsdienstigen strijd. j
In dezen tijd (1869) werden o.a. door het Nut uitgegeven
blaadjes over ons volksonderwijs, waarin, onder den titel
<<de Vriendenkring te Vlasdorp>> gesprekken over de volks- ‘
school werden gehouden en door den auteur (de bekende e
onderwijzer DEGENHARDT) het opvoedend karakter dezer I
'· school op voortreffelijke wijze werd geteekend als het
e
l
1