HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 44

JPEG (Deze pagina), 712.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.14 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l

j 44
j Tnonnneku nog af te schrijven, wat hij tot nadere verklaring l
j van dit <<christendom boven geloofsverdeeldheid» aanvoerde.
E «De stille werking van het christendom boven verdeeld-
, «heid des geloo1”s>>, zoo sprak hij o. a., <<is oneindig alge-
«meener en grooter dan hetgeen men in de kerkelijke sfeer
> <<met oogen ziet. Het christendom heeft onze wetgeving t
<<en ons bestuur, onze samenleving en onze zeden door-
«trokken; maar dat is niet het hüzonder christendom eener
t <<bepaalde kerk. Het is het eene licht, waarvan de onder-
j <<scheidene geloofsbelüdenissen bijzondere stralen zijn; het
Q «is het christendom boven kerkelijke afzondering, gelük het
i «menschdom is boven de onderscheidene volken en deze
i «allen omvat; gelijk de wetenschap is boven alle vormen ·
«en stelsels, waarin ieder, naar de mate van zgn inzicht,
, «de wetenschap zoekt te naderen of tracht haar uit te
L <<drukken. ·‘
H <<Het christendom is niet gebleven binnen de kerk, het
«is een burgerlgke kracht geworden, de ziel onzer bescha-
«ving, een stroom die zich door alle aderen der maatschappij ·
l «heeft uitgestort. Het is deze invloed van het christendom,
<<welke zich van zelve, de wet spreke of zwgge, in het
K wolksonderwgs zal doen gevoelen .... »
En dat deze vanzelf sprekende invloed van het christendom
op ons volksonderwijs moet uitgaan van de onderwijzers, ,
heeft minister vtm msn BRUGGHEN duidelük doen uitkomen, `H
toen hij zeide: <<Ik begin met de stelling voorop te zetten,
«welker waarheid door niemand betwist wordt, dat op den
. <<onderwijzer alles aankomt. Gelijk de onderwijzer is, is
j <<ook de school, dat staat vast.>>
De sehoolwet van 1857 heeft dus gewild: ethvlsche op-
voeding van het kind, geen uitgesproken godsdienst. Of de