HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 43

JPEG (Deze pagina), 678.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

ccdie opleiding mag ieder genieten, welke godsdienst hg
<<ook belijde . . . Het geldt de opleiding tot deugd; en
«deugd heeft betrekking op den levenstvctndel. '_
Duidelijker kan het niet.
Verklaarden de HH. vA1v Lvnnnu en Gnorzu VAN Pnmsrnnea,
s als antirevolutionairen, dat in het woord christelg/te niets
anders kon worden gezien dan een bedriegelq/te leuze, een
christelyke decoratie, verklaarden zij de volksschool, waarin Qï
de bijbel niet werd toegelaten, noodlottig, mr. Tnoaencxn
was van oordeel, <<dat sedert 1789 de opvatting algemeen
«is, dat godsdienst behoort tot dat gebied van persoonlijke
<<vrijheid, waar geen staats- of overheidsgezag regeert; dat gi
«ook de overheid volkomen onafhankelijk van alle kerkge­ jl
<<loof moet zijn, wordt nog niet zoo eenparig erkend.
«De overheid niet dienstbaar aan eene kerk en de kerk
<<niet dienstbaar aan de overheid, wil dat zeggen, dat het
<<christendom vreemd is aan den Staat of aan hetgeen van
«staatswcge geschiedt? Ju, zoo de uitspraak geldt van hen
«die zeggen: of mqn geloof, of ongeloof; hij die het
«christendom niet begrijpt, zooals ik, is geen Christen.
<<Neen, zoo men een christendom boven geloofsverdeeldheid
<<erkent».
ls het niet opmerkelijk, dat in geen der gehouden rede-
voeringen het woord <<neutraal» voorkomt en dat juist de ·
j kwalificatie van neutruotl, later op de openbare school toe-
gepast, is opgevat alsof zij anti­godsdienstig ware en moest
zijn, terwijl, volgens de uitdrukkelüke verklaring van
'l`HonBEc1<E, de voorstanders van de openbare school erkennen
een christendom boven geloofsverdeeld/teid, historische grond-
slag van de christelüke ethiek, zooals deze ook in de opvoeding
van het schoolkind moet worden toegepast?
Het is de moeite waard, uit de redevoeringen van