HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 42

JPEG (Deze pagina), 754.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l

j 42
l .
l «vvoord verstaan wordt. Maar het werk van den zaaier,
i <<het. leggen van dien wortel, behoort niet tot het gebied,
i «tot de bevoegdheid van den Staat en daarom ook niet tot
l <<het gebied, tot de bevoegdheid van de staatsschool ....
j «En nu vraag ik, of bij dit stelsel, waarbij geen sprake
(tis van Christenclom maar van «opleiding tot christelijke ç
<<deugden», of daarbü nu sprake kan zijn van dubbel-
r <<zinnigheid? Er is niet beweerd en er wordt niet voorge-
E «spiegeld aan de ouders, dat hunne kinderen zullen worden
i «opgeleid en ingeleid in het christendom of in den godsdienst.
<<Alleen dit is ook de eisch van de school, dat het zaad,
ä <<aldus geworpen en tot een plant opgeschoten, derwgze
t <<in de school kunne worden overgebracht, dat daar de h
E <<groei van de teere plant niet wordt belemmerd, dat niet
i <<op de school ongehoorzaamheid, leugen en zoo menigerlei
’ «zedeli_jke krankheid worden gekweekt of toegelaten, welke
i <<den voorspoedigen groei van die plant zouden in den weg
«staan. Dat is het eenige. En dat is het opvoeclencle
j <<christelgke element dat men in de school moet hebben.>>
Ik vraag, wat is dit anders dan ethische opvoeding?
, Het kamerlid Gonnrnoi, een lsraeliet, verklaarde, vóór art.
23 te zullen stemmen en daarvoor geen andere verklaring
aan te nemen, dan welke in de woorden <<christelüke en
maatschappelgke deugden>> zelve ligt opgesloten. <<Ik zie niet ,
in het artikel gescl1reven>>, zoo sprak hij : whristelqhen zin,
<<christelg/t beginsel, 0/iristelgh element, christelüken geest,
mhristelijk onclerwgs, maar ik lees alleen: opleiding tot
mhristelüke deugden. Zoo lang nu deugd zal zün object
j <<van zedeleer, zoolang zal opleiding tot christeli_jke deugden
. «zgn: opleiding in alie zedeleer, welke het christendom
«verkondigt en in het christendom is geworteld. Welnu,