HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 41

JPEG (Deze pagina), 660.08 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

ïäj
41
vrucht>>, «deugd» uitdrukkingen zijn voor dezelfde zaak,
zoodat misverstand niet geheel is buitengesloten, doch wat
de Ptegeering, Tuonnckn en Gonnraoi bedoelden, wordt
duidelijk uit de volgende aanhalingen.
De Ptegeering zeide in de «Memorie van Toelichting>> tot
ga haar ontwerp, dat de vorming van het hart tot zedelijkheid
(waarom het volgens haar in de school te doen is) h. i. een ij
krachtigen hefboom heeft in den godsdienst, ja daarop
gegrond moet zgn; en in de «Memorie van Beantwoording>>,
dat niemand van de Regeering kon verwachten een over-
zicht oem de christelijke zedektmde, doch dat een verstandig
christelijk onderwgzer tusschen de hem bg de wet gestelde
grenzen ruimte genoeg vinden zal, om aan de jeugd, welke
hem is toevertrouwd, indrukken mede te deelen van christe­
lgke gezindheid en deugd.
Voorts blgkt, dat zij de uitdrukking <<christe1ijke deugd»
nader karakteriseerde en beperkte, door haar ook te noemen
«christelgke dettgdsbetraclttz`¢zg>>, welke uitdrukking voor-
komt in het reglement voor de examens, behoorende bij
de wet van 1806. Hierdoor werd alweer aangeduid, dat
het te doen was om opleiding tot zedelgkheid en dat uit
de openbare school moest verwijderd blijven wat behoort
tot het begrip van het christendom, of van zgn godsdienstige
waarheden, zgn feiten, zgn geschiedenis. ll
De minister van msn BRUGGHEN voegde daaraan het
` volgende toe:
«Hiermede wordt niet bedoeld, dat dit begrip onver-
tschillig is. Integendeel, ook ik ben overtuigd, dat er een . j
<<zaaier moet uitgaan om het woord Gods te zaaien in ver-
«schillende gronden, opdat, naarmate van de gesteldheid ,
<<dier gronden, dat zaad kunne wortel vatten en vrucht
«dragen, en dat dit zaad alleen dáár opschiet, waar het