HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 39

JPEG (Deze pagina), 656.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

Il
39

alleen na ernstig onderzoek naar den aard der gemoeds-
bezwaren en bij hooge uitzondering zou worden toegestaan,
zooals door de Regeering werd bedoeld, is het stelsel te
veroordeelen, omdat gemoedsbezwaren niet kunnen worden
onderzocht, dit onderzoek aan de Ptegeering aan te vragen,
·‘ in strijd zou zijn met de scheiding van Kerk en Staat,
aangezien de bezwaren meestal op een kerkelijk dogma
zullen blijken te berusten, en bovendien het hier aanbevolen ·
middel tot bevrediging een bron dreigt te worden van
voortgezette beroering der gemoederen.
Ook.nu weer verklaarde de minderheid, die tegen de
gemengde school als zoodanig gekant was, zich met de
laatste opmerking eenstemmig. Zij noemde het voorstel
een lap, welke op het kleed niet paste, en <<als verderfelijk
voor de eendracht in den lande>>.
Slechts drie leden toonden zich vóór het denkbeeld.
Maar de Ptegeering liet zich niet zoo gemakkelük uit het
veld slaan.
Zij stelde daartegenover: l°. dat het een erkend feit
was, dat de gemengde school niet allen bevredigde, 2°. dat
zg de hoofdgedachte der wet blijft handhaven, maar het
«de plicht acht van een welwillend staatsbestuur» aan de
gemoedsbezwaren van sommige ouders zooveel mogelijk L1;
tegemoet te komen, 30. dat het recht om hulp te erlangen 1
voor een bijzondere school in een bepaalde richting, welke
l niet is die van het algemeen, nog niet mede brengt het
recht, dat het algemeen zich aan die bepaalde richting
voor de regeling van het onderwijs zou moeten onderwerpen.
Ten aanzien van het onderzoek der gemoedsbezwaren, i i
meende de Regeering, dat dit in de praktijk wel uitvoer-
baar blijken zou. ’.
Doch de Kamer bleef haar gevoelen handhaven. Zelfs