HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 38

JPEG (Deze pagina), 725.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

j 38
j verklaarde zich terecht tegen de toepassing van dit denk-
_ beeld, als in strijd met art. 194 der grondwet, in strijd
[ met het karakter van het openbaar lager onderwijs sedert
. 1806, dat immers aan de leerstellingen van een bepaald
kerkgenootschap geheel vreemd zoude blüven, als verderfelijk
f voor de nationale eenheid, als vol onoverkomelijke moeilük- .»
j heden in de praktijk.
Ook de minderheid beschouwde dit denkbeeld alleen als
l een palliatief van een door haar gewenschte dogmatisch-
. christelijke schoolwet.
Z Een ander denkbeeld werd nu in het ontwerp­RAPPARn
van 1855 ontwikkeld, n.l. om, waar de kinderen, ten-
j gevolge van gemoedsbezwaren der ouders, van het bezoeken
§ der openbare school worden teruggehouden, en die be-
, zwaren niet uit den weg kunnen worden geruimd, tot het
= oprichten en onderhouden van een byzondere school hulp
zul worden verleend, door middel van rühssubsldle.
Hier wordt voor het eerst, nevens de gemengde open-
bare school, als regel, gesteld: de büzondere school, met
1 rg/cssubsldle, als uitzondering.
1 Maar het Voorloopig Verslag verklaarde ook de toepassing
, van dit denkbeeld onaannemelijk, 10. omdat daardoor de
hoofdgedachte van de wet: de openbare school voor ullen,
werd veroordeeld, 20. omdat daarmede de bezwaren van
sommigen tegen de volksschool, welke door anderen als de
eenige goede werd beschouwd, werden gebillijkt, 30. aan- ’
gezien dit voet zou geven aan de te verwerpen onderstelling,
dat het voorschrift van grondwet en schoolwet beide, om aller
l godsdienstige begrippen te eerbiedigen, niet voldoende zou
[ kunnen worden nageleefd, 40. omdat het subsidiestelsel ten
T slotte zou vestigen het recht op openbudronde1‘wgs, in den
geest van elke gezindte. Ook indien het subsidie metterdaad