HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 33

JPEG (Deze pagina), 656.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

H
Dit ontwerp vond bg de Tweede Kamer weinig instem-
ming, eensdeels, omdat het als onvolledig was aangemerkt,
anderdeels, omdat de meerderheid zich met onderseheidene
bepalingen niet kon vereenigen, o. a. niet met die, betref-
fende afzonderlijke openbare scholen voor kinderen van
dezelfde gezindte.
Het voorloopig verslag omtrent dit wetsontwerp, dag-
teekenend van 24 Mei 1855, is een zeer uitvoerig stuk,
; dat in hooge mate onze aandacht verdient, omdat het de
j bron is, waaruit het volgende wetsontwerp voor een groot êr
deel is voortgevloeid. _
, Immers, dezelfde Minister diende op 30 Dec. 1855 een
j nieuw ontwerp in, nu bestaande uit 61 artikelen.
j In de daarbij gevoegde memorie van toelichting werd
telkens gewezen op het voorloopig verslag over het eerste
ontwerp VAN REENEN, waarop deze memorie wel het ant-
woord heeten mag.
` Het voorloopig verslag op het nieuwe ontwerp VAN
j REENEN werd den 29 April 1856 vastgesteld.
Intusschen werden tegen dit ontwerp onderscheidene
j adressen ingediend. Deze adressen kwamen vooral van de
zijde van hen, die meenden, dat het christelijk element in
het ontwerp geheel ontbrak en zich daarover bezwaard
j gevoelden.
In verband met dit bezwaar, betreurden zij het, dat de
openbare school toegankelgk werd gesteld voor kinderen
ä, van verschillende godsdienstige gezindheden (art. 15) en dat
l ten aanzien van den godsdienst in de school alleen geeischt
werd, dat het onderwgs dienstbaar gemaakt werd aan de Q
H bevordering van zedelgkkeid en godsdienst, met het verbod ,
iets te onderwijzen, te doen of toe te laten, kwetsend voor Q
de godsdienstige begrippen, de gezindheid of gezindheden _
3 s
L