HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 32

JPEG (Deze pagina), 695.51 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

`
aa
i aan den Koning, dat de voorgestelde vrijheid van onderwijs
j <<de schoonste parel van ’s Konings Kroon, den roem en het
j sieraad van Nederland en de zedelgke kracht van het zelf-
j standig volksbestaan der Natie zou vernietigen.»
’ En de meerderheid der Tweede Kamer wenschte de vrij-
F heid van onderwüs alleen, wanneer nadrukkelgk werd
4 bepaald, wat in het ontworpen artikel niet stond, dat
1 overal in het Rijk van overheidswege volcloenvl lager onder- ,
. ways zou worden gegeven. J
j Zoo werd artikel 194 aangenomen, met bovengenoemde
i wijziging, gelük het thans luidt. l,
Dus was het beginsel van vrijheid van onderwijs, maar 1
T met de laatst genoemde belemmerende bepaling, in de l,
Grondwet opgenomen.
i Overeenkomstig het 5d° der additioneele artikelen der r
i Grondwet, moest het ontwerp van wet betreffende het
j onderwijs, zoo mogelijk in de eerste, doch in elk geval
in de daaropvolgende zitting, na de afkondiging der in de
grondwet gemaakte veranderingen, worden voorgesteld. ,
j Zoo werd op 3 Sept. 1849 door den toenmaligen Minister
‘ van Binnenlandsche Zaken, den Heer J. M. nn KEMPENAAR, T
een wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs, in 9
42 artikelen, bg de Tweede Kamer ingediend.
Door de aftreding van genoemden Minister, bleef dit ont-
werp onafgedaan.
Nadat een voorstel van den Heer Gnonn miv Pnmsrnnna,
van 13 Mei 1854, strekkende, om de belemmeringen tegen
de oprichting van bijzondere scholen weg te nemen, den
16d€¤ Juli 1854 was verworpen, werd op 292 Sept. 1854 T
. door den Minister vAN REENEN een nieuw ontwerp van
l wet op het lager en middelbaar onderwijs ingediend, in J
4 slechts 28 artikelen.