HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 28

JPEG (Deze pagina), 735.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

28
i God. Alleen door de genade Gods in Christus, met name
l in diens kruisdood, kon de klove worden gedempt, die
langs dien weg tusschen God en den mensch is ontstaan en
zóó alleen kan God worden verzoend. Aan die verzoening,
langs dien weg, deel te ontvangen en daardoor, - niet
` langs natuurlijken zedelgken weg ­~ te komen tot een leven ,
van liefde en deugd, stempelt den mensch tot een vrome. S
Men ziet, dat dit Réveil voor den godsdienst groote ver-
nieuwende kracht in zich droeg, maar tevens, dat l1et,
niet van het standpunt eener heerschende en heerschzuchtige
kerk, maar uit rellgiease, zij het dan ook dogmatisch-
religieuse motieven, welke in een booennalanrltjke wereld-
en levensbeschouwing gegrond waren, optrad tegen de
I cxnatuurlgke godgeleerdheid» van de vrijzinnigen, welke van
uit ’s menschen natuurlijken, zedelijken en godsdienstigen
aanleg, den mensch wilde ontwikkelen tot een zedelijk wezen.
Sedert het <<Ptéveil» , in de politiek vooral vertegenwoordigd
door Gaonn vAN Pnmsrnnnn, stond het beginsel der boven-
natuurlijke wereldbeschouwing en levensopvatting in ons
land dan ook tegenover het beginsel van de natnarlgke
levens- en wereldbeschouwing, in de politiek van die dagen
door Thorbecke vertegenwoordigd.
Toegepast op de paedagogie en op de paedagogische
eischen van het onderwgs, meenen Gnonn c. s., <<dat ook
kinderen de verzoeningsleer noodig hebben voor hel hell ,
hunner zlelen>>, door welke opvatting vanzelfsprekend alle 4
andere opvattingen omtrent opvoeding, onderwgs en leven
werden geprimeerd, terwijl Thorbecke c. s. van oordeel
waren, dat ’s menschen redelijke en zedelijke aanleg slechts
behoefden te worden ontwikkeld, om den zedelgken mensch
en den nuttigen burger te voorschün te brengen, afgezien
van wat de mensch, voor zgn godsdienstig geloof, met het.