HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 26

JPEG (Deze pagina), 728.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

j 26
De Roomsch­Catholieken in België eischten alras meer
vrijheid van onderwüs en in 1828 kwamen bij de Staten-
« Generaal petitiën in, waarin op wijziging van de wet werd
aangedrongen.
Het door den toenmaligen minister den 29 Nov. 1829
` aangeboden nieuwe wetsontwerp werd evenwel niet aange-
nomen. Nu volgden in 1830-1831 twee kon. besluiten, S
die ten doel hadden, meer vrijheid van onderwijs te geven
aan hen, die zich met de richting van het openbaar onder-
wijs niet konden vereenigen.
Maar, vóór dat de verordening van 29 Mei 1830 den
schoolstrijd kon temperen, scheidden Noord- en Zuid-
Nederland zich van elkaar.
Q Doch de spanning in Noord­Nederland bleef bestaan.
i In 1838 werd bij M. SMIT te Groningen een «schoolbijbel»
uitgegeven, voor 60 cts. De gemeenteraad van Hoogezand
o. a. verkreeg verlof van Ged. Staten, daarvan 90 exem-
plaren, voor gebruik in de scholen, aan te schaffen. Ja,
de Gouverneur der provincie (Commissaris des Konings)
ried bij circulaire den plaatselijke besturen aan, het voor-
beeld van Hoogezand te volgen, ten einde «de schoolkinderen
op een geschikte en doelmatige wijze, met het voor hen
belangrijkste van den bgbel vroegtijdig bekend te maken>>.
Tegen de bzjbeltes van protesttmtsche onderwijzers in de
gemengde school, begonnen de katholieken zich al sterker j
te verzetten. A
` En ook van protestantsche zijde kwam verzet, in anderen zin.
Dit vond zijn oorzaak vooral in een verlevendiging van
het godsdienstig bewustzijn bij ons volk, door het zooge-
naamde «Réveil>>.
Het «Piéveil>>, onder den invloed van een dergelgke be-
weging in Fransch­Zwitserland tusschen de jaren 1830 en