HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 24

JPEG (Deze pagina), 738.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

24

werd en dat met de opleiding tot maatschappelijke en
christelgke deugden blijkbaar bedoeld werd: de ethische
karaktervorming. Dat de maatschappelgke deugden vóór
de christelijke worden genoemd, heeft óf geene beteekenis,
omdat men beide identiscli achtte en de maatschappelijke
" deugden tevens als christelgke erkende, óf het beteekent,
dat de deugden, aan te kweeken, met oog op de op- `
voeding der kinderen tot toekomstige leden van de samen- i
leving, d. i. tot aanstaande burgers van den Staat, voorop
staan, terwül daarop volgen de meer persoonlijke deugden
als: barmhartigheid, bescheidenheid, nederigheid, enz.,
welke persoonlijke karakterdeugden dan daarom de chris-
telüke worden genoemd, omdat zij gegrond geacht werden
1 in het algemeen christelijk­godsdienstig bewustzijn van
u dien tijd.
Wat de uitvoering van deze wet betreft op dit speciale
punt, blgkt, dat A. vm DER Enne, van wiens hand de
wet van 1806 afkomstig is, op de algemeene boekenlijst,
door hem ten gebruike van de lagere scholen uitgegeven,
plaatste: werkjes over de christelijke zedeleer, bgbelsche
geschiedenissen en bijbelsche verhalen, maar niet den
bijbel zelf, als zijnde het openbaringsboek van den door de
kerk aangenomen geopenbaarden christelüken godsdienst,
op welks inhoud de christelgke leerstellingen, voor zoover
de hervormde kerk betreft, waren gebouwd.
De praktijk klopte dus volkomen op de theorie. `~
Een gepast gebruik van de bijbelsche verhalen te maken,
moest evenwel, volgens vkiv man ENDE, aan de onderwijzers
niet verboden worden. Hg oordeelde, dat het uitsluitend
van de onderwgzers zou afhangen, uit die verhalen dat nut
te stichten, dat er door bereikt kan worden. In de aan-
schrijving aan de verschillende kerkgenoootschappen van den