HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 136

JPEG (Deze pagina), 740.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

iYW­?__vm` Uw_`-E W ik W_mm
l
tv?
j asa
En voorts mogen in onze dorpen - in de steden is
dat practisch onuitvoerbaar - die samenwerking en dat ,
overleg tusschen ouders, predikanten, godsdienstonderwijzers
en onderwijzend personeel der lagere school plaats vinden,
waardoor de gezamenlüke opvoeding der schoolgaande jeugd ‘
het meest wordt bevorderd.
jj, Wij leven in moeilijke tüden: tüden van overgang,
‘ W331`il'l het Olldê 110g Illêil gBSlZOl“V€I1 is GD het 11i€llWG I10g
niet sterk genoeg is, om in volle kracht geboren te worden. '
ïjjg Elk geslacht heeft zijn eigen kenmerk, zijn eigen sfeer.
Wij ouderen zijn dikwijls niet zonder zorg, als wij hooren,
wat bij de jongeren zich vaag, onstuimig soms, uitspreekt,
zonder dat wij zien de vaste lijnen, waarlangs dit nieuwe
straks duidelijke gestalte zal gaan aannemen, als iets beters. i
En die jongeren zgn evenmin in een gemakkelgken tüd t
i, geboren. Zij moeten veelal op nieuwe grondslagen een p
nieuwe levensbeschouwing opbouwen.
Welnu, laat ons vertrouwen, dat dit hun gelukken zal. i ‘
Zij zullen daarvoor het waarde hebbende uit het verledene j
straks erkennen en gebruiken. En al zijn hun vormen,
hun denkbeelden, hun wijze van zeggen en doen, anders j
V Clêlll (16 OHZC, gêêïl 1100d -·- de €1`IlS[ WBEQFITIGG zg Z0€i{GI1,
de toewijding, waarmee zij arbciden aan een betere maat-
schappij dan de tegenwoordige, wettigt de hoop, dat zg j
tg, het verder zullen brengen dan wij het gebracht hebben. _
j, Zoo zal ook de volksschool der toekomst een betere worden i
dan de tegenwoordige. Caveant consules! ,
.·ï l
AMSTERDAM, 10 Juli 1906. j
ll l
1
r2? l

lj 1 [
äëü