HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 135

JPEG (Deze pagina), 673.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

t t
135
school, maar ook voor alle kinderen, van welken rang of
stand of van welke religie ook, toegankelijk. Er is reeds {
zooveel wat verdeelt, wat in het samenleven van ons volk
schotjes en scbutjes opwerpt. Mogen de kinderen vereenigd ï
blijven, als kinderen van één volk en van hetzelfde vader-
land. Niets is ellendiger voor het zedelijk bewustzijn, dan
dat de scholen van onderscheidene kleur in een dorp de
exponenten zgn van de onderscheidene kerkelgke, gods-
dienstige en maatschappelijke groepen, welke het party-
_ leven in stad en land versterken en verdeeling strooien, E
waar éénheid moet wezen. ‘ é
Daarom ook geen godsdienst in de school. Maar wat de ,
school niet geven kan, omdat de onderwijzers der volks- r
school voor het geven van dat onderwijs niet bevoegd zgn,
dat mogen geven de zondagsschool en het door bevoegden
gegeven geregeld godsdienstonderwijs in de schoollokalen l
en in de gewone schooluren, maar onafhankelijk van het l
gewone onderwijs.
En waar dan de ethische karaktervorming der kinderen
de taak blijft van de school, mogen godsdienstonderwijzers
en predikanten meer dan tot heden bedenken, dat hun
godsdienstonderwijs aan jonge menschen gekenmerkt moet ï
zijn door die voorbereiding, en gegeven moet worden met
dat paedagogisch inzicht, dat bij geen onderwgs meer dan
bij dit, noodig is, ten einde niet alleen eenige kennis van
ik den godsdienst aan te brengen, maar ook de religie te
maken tot een levende en levenwekkende macht in het
gemoed van het kind.
Het komt mij voor, dat waar de geheele voorbereiding
van a.s. predikanten en godsdienstonderwijzers, met het oog
op dit bij uitstek practische werk, tot heden te wenschen laat,
daaraan veel meer de aandacht moet worden geschonken. W

l

l