HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 134

JPEG (Deze pagina), 772.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

,i » *7 ~--~ ~»«­--­~ jr,. Y nv, _? Y _,_,)_, _____ ___ Y

j 134
' jr
fl in onze steden en dorpen dikwijls vrij ruw is, dat de
beschaving van het nederlandsch fabriekspersoneel in vele
gj plaatsen te wenschen laat, moet m. i. meerendeels worden
toegeschreven aan den minder gunstigen invloed van vele
gezinnen en van gebrek aan voldoende gelegenheid voor
xt . . . .
doelmatige ontspanning in de ledige uren, b.v. door lectuur,
ï?‘ samenkomsten, gereglementeerde openluchtspelen, enz.
Tw ..
Men overdrijft de bezwaren tegen de openbare school
of vreest, ze te moeten afleiden uit de houding, den toon
en het politieke drijven van sommige onderwgzers. Ik
ontken, dat ze feitelijk in die mate bestaan. Maar, ik
Eijk erken, dat voor de uitgesproken vrees wel aanleiding is
in wat van sommige onderwijzers buiten de school wordt
vernomen.
Vzl .. .. .. . v
ïl Wenschelijk schijnt het mg, dat in plaatsen, waar of
feitelijke toestanden of gegronde vrees het vertrouwen in
de opvoedende waarde van de openbare school doen ver-
éj; minderen, de ouders zich organiseeren, een nauwkeurig
onderzoek instellen, met de onderwijzers samenkomsten
il .. . · .
beleggen en hunne bezwaien in elk geval kenbaar maken.
De <<Nutscommissie voor onderwijs" welke straks haren
iii niet gemakkelijken arbeid zal beginnen en of het openbaar
onderwüs, waar dit deugdelijk kan blijven, zal steunen of
t bgzondere Nutsscholen voor openbaar onderwgs zal helpen
jj oprichten, ingeval dit wenschelijk blijkt, zal overal in den
lijf lande de belangen van deugdelgk, karaktervormend onder- t`
wijs bepleiten en plaatselijke organisaties tot bevordering
, daarvan in ’t leven roepen.
1 . . . ..
i i Laat ons mtusschen, het subs1d1e­stelsel voor het bijzondere
l onderwijs dankbaar aanvaarden en, daarnevens, de voor
allen toegankelüke volksschool handhaven. Blijkt een b§zon­
s r . ..
gt dere school noodig, deze zg dan geen secte- noch standen­
et
ll i
it
J;
jl .
; ë
.