HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 133

JPEG (Deze pagina), 671.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

t
’l33
gegeven: het vormen van het karakter en van de gewoonten
van het leven en van de gedachten, met aansluiting aan
de gevoelens en de persoonlüke eigenschappen van het kind.
f ls dit alles niet geheel in de lgn, waarin ook hier te E
l lande het voor allen toegankelük lager onderwijs door ons
f_ wordt gewensoht?
j Ik weet wel, dat in Denenmarken, Noorwegen en Zweden
* het onderwijs in den godsdienst met het school-onderwijs
één geheel vormt, maar dit is daar ook alleen mogelgk,
omdat de Luthersche kerk er nagenoeg allen omvat. En ik
betwijfel, of het paedagogisehe deel van het lager onderwüs
. daardoor beter tot zijn recht komt.
Zeker, het is zeer te betreuren, dat de kennis van den
i godsdienst, van den bijbel, en beider invloed op de letter-
E kunst, de taal, de kunst, de denkbeelden en het karakter
van de volken en ook van het eigen volk, bij velen onder
ik ons zoo bedroevend veel te wenschen laat. Maar van deze
erkenning is het gevolg, met, dat dit alles op de lagere
j school moet worden geleerd, maar dat een veel ruimere
j plaats moet worden gegeven aan het door predikanten en
godsdienstenderwijzers te geven godsdienstonderwijs.
Ik voeg hierbij, dat mijne ervaringen als lid en secretaris
[ van de <<Plaatselijke commissie van toezicht op het L. O.»
j en als lid der «Raadscommissie voor onderwüs>>, alsmede
{ müne ondervinding uit den allerlaatsten tijd als lid der
: commissie van de <<Werk- en Leersohool>> of <<dienstboden­
school», waarheen de meisjes komen van onderscheidene
li scholen lm en 92* klasse te Amsterdam, mij geen aanlei-
ding geven tot de bezwaren tegen de openbare school,
zooals deze van sommige zijden gevreesd worden. Integen-
i deel, zoowel de ontwikkeling als het gedrag der kinderen
t gaven reden tot groote tevredenheid. Dat de straatjeugd
l