HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 132

JPEG (Deze pagina), 739.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

» 2. s
ill te
.
§ E
; · 132 I
Is het niet opmerkelijk, dat ook in Duitschland steeds
E: meer stemmen opgaan vóór de «Simultan-Schule»‘?
jij En in Engeland schünt er voor den sohoolstrijd aldaar 1
geen andere oplossing mogelgk, dan door in de lagere
school het onderricht in de gewone vakken van lager
onderwijs los te maken van het onderwijs in den godsdienst.
Op het tijdstip, dat dit geschrift ter perse werd gelegd, I
was de behandeling van de nieuwe engelsche schoolwet in L
het Lagerhuis nog niet afgeloopen, maar wel was aange-
nomen (met 294 tegen 247 stemmen) artikel 6 van het
ii ontwerp.
Dit artikel kan worden beschouwd als de wigge, waar- Q
door in het vervolg, trots den tegenstand van de kerkelgken,
het onderwüs in den godsdienst voor goed van het lager
onderwijs zal worden gescheiden.
In de nieuwe aanschrijving, door den voorzitter van den
Onderwijsraad in Engeland gezonden aan de plaatselüke _
schoolautoriteiten, moet evenzeer een stap in de richting l
van de secularisatie van het lager onderwijs worden gezien.
In deze aanschrijving wordt bevolen, dat de »moral
instruction>> bij het lager onderwijs moet worden <<te pas lt
jï gebracht>>, hetzij, onder de behandeling van de gewone __ j
vakken, hetzij, meer systematisch, in een reeks van L
gradueele lessen. Aangewezen wordt, dat in dit zedelük
jj onderricht b.v. aangewezen moeten worden: moed, waar-
heidsliefde, reinheid van lichaam, van gedachten en in
uitdrukkingen, liefde voor ridderlgkheid (fair play), voor
~ billijkheid en rechtvaardigheid, teederheid voor de zwakken,
lï zachtheid jegens de dieren, matigheid, zelfopoffering, vader-
landsliefde, eerbied voor de schoonheid in de natuur en
in de kunst.
En als ethische strekking van het onderwijs wordt aan- j
tl? l
t
vi

lt
al