HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 131

JPEG (Deze pagina), 657.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

13*1
de onderwijskrachten inderdaad religieuse persoonlijkheden
zijn, is mij niet gebleken. Ik zou het gaarne willenlweten.
Maar wel weet ik, dat men zich in de opvoeding beperkt tot
het opleiden <<tot die algemeene menschelijke deugden, welke
elk schepsel moeten sieren>> en dat dit geschiedt naar aan-
» leiding van dezelfde leesboekjes, welke ook in de openbare ,
school veelal worden gebruikt en welke inderdaad voor de
karaktervorming in ethischen zin aanleiding geven, als: nn
RAAF en BAAS: <<Het Klaverblad», Liernaar en Scnnrnns:
«De Wereld in>>, D. van nnn MEULEN: <<De blijde _jeugd>>,
Homan en Vos: <<Van eigen bodem>>, AMEERWALDT en Nun:
«In woord en beeld», S·rAMPEa1ns: <<Nieuw leesboek voor
de hoogere klassen>>, enz.
Zelf stel ik op religie hoogen prijs. Wie de religie als
gemoedsstemming mist, moet m. i. innerlijk armer zijn,
dan wie deze schat van binnen bezit. lk wensch dus die
i schat ontdekt, aangekweekt te zien, ook bij het kind.
Maar alleen door een bevoegde, met zorg voor dat doel
gekozene persoon, die de <<reine vlam» in de kinderziel
weet te eerbiedigen, met rust te laten, stof weet aan te
dragen, maar de verwerking overlaat aan de verdere ont-
wikkeling van het kind zelf.
' Gelukkig het kind, dat, ook in de school, voor dat teere
en moeilijke werk de meest geschikte leidslieden vindt.
Maar m. i. blgft het gevaar groot, dat de meeste onder-
wijzers voor dat werk niet de meest geschikte krachten zijn.
En zoolang dit zoo is, vrage men voor de school geen vlag,
welke door de lading niet wordt en niet kan worden ge-
dekt, een vlag, die bovendien in ons land, blijkens de
geschiedenis en het heden, aanleiding moet geven tot allerlei
misverstand en - wat wel het voornaamste is - aan de
ethische opvoeding nadeelig kan zijn.