HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 130

JPEG (Deze pagina), 714.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

i· v
5 130
il Wat een school voor lager onderwijs, welke ook met
den godsdienst, als gemoedsstemming, bg de leerwijze
Yg rekening wil houden, in werkeltj/their! meer kan geven,
indien dat onderwijs geschikt zal blijven voor kinderen,
wier ouders behooren tot verschillende kerkgenootschappen
of althans verschillen in levensopvatting en wereldbeschou- ,
wing, is mü niet duidelijk.
jj Dit is mij ook niet klaar geworden, na raadpleging van
het reglement voor de gemengde school van het Nuts-
departement te Nijmegen en na het omtrent die school
ingestelde onderzoek.
i Daar is nu een school, die rekening houdt met den
godsdienst.
Art. 2 van het reglement luidt: <<Het onderwijs wordt,
evenals het verkeer met de leerlingen, dienstbaar gemaakt
NVE? aan de opwekking en ontwikkeling van den zedelijken en
goclscliemstsigeez aanleg der jeugd>>.
tjj Dat is uitstekend bedoeld en gezegd.
Maar in de praktijk wordt hier niets meer gegeven dan
de de Gónestet-school, die het woord godsdienst niet noemt,
geven wil.
Leeshoeken b.v., gekozen met het oog op een bepaalde
godsdienstige opvatting, heeft men te Nijmegen niet. En ·· ‘
g dat zou ook zeer moeilijk gaan, waar protestantsche,
katholieke en israëlietische kinderen naast en door elkaar
in de klasse zitten.
Dat, bü de keuze van onderwüzers en onderwijzeressen,
til bij gelijke bekwaamheid, de protestant verkozen wordt
boven de katholiek, is bij een Nutsschool vanzelfsprekend.
,5 Toch is wel een katholiek onderwijzer benoemd, omdat hij
de uitstekende onderwüskracht werd beschonwd. Of en op
welke wijze het bestuur der school waarborgen vraagt, datal