HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 129

JPEG (Deze pagina), 670.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

129
met hetgeen hem wordt medegedeeld omtrent wat daar
buiten ligt. Daartoe is niet de juiste weg, eenzijdige lof,
toegezwaaid aan landgenoot en geestverwant, maar veeleer
het doen uitkomen van het menschelijke in de daden der
mannen en vrouwen, die invloed uitoefenden op de ont-
, wikkeling van tijdgenoot en nageslacht, of als typen der ,
beschaving van hunnen tüd kunnen worden aangemerkt.
Juist aan de opvoedende kracht, die daarin gelegen is,
ontleent het geschiedenis­onderwijs op de lagere school zijne
groote waarde. Het is dan ook niet wel mogelijk, daarbij
met stilzwggen voorbü te gaan datgene wat betrekking
heeft op de stroomingen in het gemoedsleven, ook al moeten
daarbü onderwerpen behandeld worden, die met het reli-
gieuse of kerkelijke leven der volken in verband staan. Al
betreedt de onderwijzer niet het terrein van den godsdienst-
leeraar, toch is hem geenszins de bevoegdheid ontzegd,
om bij zijn onderwijs gebruik te maken van voorbeelden,
ontleend aan overleveringen die bij het godsdienstonderwijs
eene zoo groote rol plegen te spelen. Waar verdraagzaam-
heid op den voorgrond staat, behoeft hieruit kwetsing van
andersdenkenden geenszins voort te vloeien.
Inderdaad, deze school is op den goeden weg, ook wat
de leerwüze van de overige vakken betrelt.
Bovenstaande uiteenzetting schijnt mij geheel overeen-
komstig de uitkomsten van het door mij ingestelde onderzoek.
Het bestuur der <<de Genestet-school» heeft de behoeften
des tijds op het gebied van het lager onderwgs uitstekend
begrepen en tracht deze op de juiste wgze te bevredigen.
Ik kan mij niet voorstellen, dat de vrüzinnig-godsdienstigen
in Amsterdam voor den karaktervormenden invloed der
lagere school meer wenschen, dan hier wordt aangeboden.