HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 128

JPEG (Deze pagina), 753.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

‘à,l
ly; r
l
, 1%
; jl zoodanige ontwikkeling, ook van het gemoedsleven, als past
aan hunnen leeftijd, en geschikt is, om den levensstrijd
jj niet slechts te leeren beschouwen als het middel ter ver-
krijging van materieel voordeel, maar ook en vooral om
als zijn einddoel te leeren stellen: vrede, naar binnen en
naar huiten. E
§· Dit doel is bereikbaar langs velerlei wegen. Het bereiken
daarvan is wellicht bg geen enkele wereld- of levensbeschou-
wing geheel uitgesloten, maar een daartoe bevorderlük
il onderwijs dient althans op eenige wereld- en levensbeschou-
wing te steunen. De onderwijzer heeft zich daaraan te
geven geheel, derhalve onder den invloed zzjtzer beschou-
wing omtrent het leven en zijne eischen. Bij deze opvatting,
die aan de <<de Genestet·School>> wordt gehuldigd, zal de
yï keuze zoowel der leerkrachten als der leerstof (dus ook
der leerboeken) eene zeer nauwlettendc moeten zijn. De
individualiteit van den onderwijzer moet gehandhaafd blijven,
, opdat hg volkomen in staat zij, de individualiteit van den
leerling te eerbiedigen. De aard van het onderwijs zal in
dezen zin zijn: noch kleurloos, noch leerstellig; maar
opvoedend door verstandelijke en ethische ontwikkeling tot
tlä vrije, zelfstandige menschen.
Deze denkbeelden, toegepast bij de behandeling van die
leervakken, welke de meest opvoedende beteekenis hebben,
doet het bestuur b.v. omtrent het leervak geschietlems het
Q volgende zeggen:
Ook hierbij wordt uitgegaan van datgene wat den leerling
rechtstreeks belang ln inboezemen: van het ontstaan der
zaken en vormen, die hem omringen. De geschiedenis zijner
eigene omgeving is het uitgangspunt voor de behandeling
fj van het verder verwijderde, en kan hem leeren die om-
geving: stad, land, volk, te waardeeren, ook bij vergelijking
it
s
ll
li
zi
Fi j,