HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 127

JPEG (Deze pagina), 686.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

127
en vaderlandsche geschiedenis de plaats aanzienlijk beperkt,
door leven en voorbeeld der helden van het zwaard inge-
nomen; ook aan de helden van den arbeid en aan die
van het geloof mag, naar de meening der Vereeniging, de
aandacht niet worden onthouden.
<<Niets menschelijks is mij vreemd» zal hare leuze zyn
en zij stelt zich dan ook geenszins voor, dat bij het i
onderwüs in hare school angstvallig zal worden vermeden
elke aanraking met hetgeen onder den naam «Bijbelsche
Geschiedenis» elders geweerd werd, omdat daarbij niet op
de schoonheid der voorstelling en de verhevenheid der
strekking, maar op den bekrompen leerstelligen uitleg
maar al te dikwijls de aandacht werd gevestigd.
De Vereeniging huldigt bovendien bij haar streven de
opvatting, dat de banden tusschen school en huisgezin
krachtig moeten zijn. Zij zal het ook op dezen grond op
hoogen prijs stellen, indien zij, die hunne kinderen of
pupillen aan hare school willen, toevertrouwen, ook voor
het lidmaatschap der Vereeniging zich zullen aanmelden,
opdat er tusschen hen en het bestuur der Vereeniging
geregeld voeling zal kunnen worden gehouden, op doelmatige,
de vrijheid der onderwijzers niet belemmerende, wgze.
Ook wat in de inleiding tot het leerplan der school
wordt gezegd, drukt m. i. geheel uit, wat de voorstanders
van de ethische richting in ons volksonderwgs wenschen
zoo in de openbare- als in de bijzondere Nutsschool.
De school moet voorbereiden voor het leven. Zij moet
trachten aan de maatschappij goede burgers te leveren,
die tot het voeren van den strgd om het bestaan behoorlijk
zgn toegerust. Deze taak echter zal zij slechts dan ten
volle vervuld hebben, wanneer de door de leerlingen ver-
kregen mate van kennis en strüdvaardigheid samengaat met