HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 125

JPEG (Deze pagina), 641.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
l
1
1925
De noodzakelijkheid, dat het onderwgs en in de eerste
plaats het L. O., behalve aan zijne roeping tot het aan-
brengen van nuttige kennis, ook voldoe aan den eiseh,
dat het opvoedend en karaktervormend werke, wordt zeker
algemeen toegegeven.
Het was het besef dier noodzakelijkheid, dat de leden j
der bovengenoemde Vereeniging samenbracht tot een gemeen- i
schappelijk pogen, om eene school te stichten, in welke,
door het hand aan hand gaan van de zorg voor het ver-
stand en van die voor het gemoed, eene harmonische
ontwikkeling van den jeugdigen mensch zooveel mogelijk
zou worden gewaarborgd.
Men zie in dit pogen geen blijk van wantrouwen tegen
hetgeen van andere zijde en met name door de openbare
school in gelüken zin wordt gedaan, maar slechts een
uitvloeisel van de overtuiging, dat de eisehen van het
gemoedsleven eene veel grootere verscheidenheid van uit-
drukkingswijze noodzakelük maken, dan die van het nuchtere
verstand, dat zich met minder bezwaar kan voegen in
eene voor het gemoedsleven ondenkbare éénvormigheid.
Het zal overbodig zijn, om, als nader bewijs hiervoor,
uitvoerig melding te maken van de uiteenloopende opvat-
tingen, die er bestaan omtrent den zin van art. 35 der
wet op het L. O.
Ook bovengenoemde Vereeniging neemt dit art. aan als
leiddraad bij het van harentwege te geven onderwijs; ook
zg stelt zich zeer beslist op het standpunt, dat het gods-
dienstonderwijs in den zin, die daaraan pleegt gehecht te
worden, geen deel behoort uit te maken van het onderwijs-
program; ook zij is van oordeel, dat het onderwijs gegeven
aan kinderen, die tot kritiek nog niet in staat zijn, vrij
behoort te blijven van elk leerstellig karakter; ook haar j