HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 124

JPEG (Deze pagina), 744.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

V,/gi r--· -, . W r.... _, _ _ _ _? j _ W 7 Y

124
T #1
5 Nutsschool, hierin met zeer veel voorzichtirheid en tact
, . ä
,2 moet te werk aan, s reckt van zelf. Het gevaar lit
J L Q
voor de hand, dat de meerderheid de minderheid ncgeeren
" • •.
zal en dat men hier en daar zal kunnen verkrijgen een
jj overheersching van de minderheid door de meerderheid,
waardoor ten slotte de openbare of büzondcre Nutsschool,
it voor kinderen van alle ezindten bestemd toch ei ‘enli'k
. ll * g ·l
’Yj • .. .•
niet voor allen toegankelijk blijkt, omdat de school door
den geest, de godsdienstige en politieke richting van het
onderwijzend personeel, een btjzondcr karakter zal hebben
_ verkregen.
l Dat dit gevaar bestaat, is reeds bewezen in de zuideli`ke
l rij E J
?E rovinciën van ons land, waar meni ‘e 0 venbare school het
aä P 8
karakter verkreeg van een bijzondere katholieke school,
j gj zoodat de vrijzinnigen zich gedrongen zagen, hoewel zij in
» :» . ..
j beginsel voorstanders waren van het openbaar onderwijs, een
,¢ lë bfzondere school o te richten, met het karakter van het
. 'l J
.-jj openbaar onderwijs.

iii Het o voedend karakter dat de o enbare school en de
l ¢‘ °
T büzondere Nutsschool, in overeenstemming met art. 35 der
ik wet op het L. O., hebben moet, is op voortreffclüke wijze
uitgesproken in het in Juli 1906 verspreide prospectus van
l de «Vereeni‘in‘ voor o voedin‘ en onderwi's», de «de
’.» ‘ . J . .
Genestet­school». Ook daarin wordt van godsdienst met
t 2; . . .
gesproken, maar wel van die ethische karaktervorming,
jl; waarom het toch ten slotte ook hen te doen moet zi'n,
x j* J
r,j die, naar zij beweren, godsdienst als gemoedssternming in
_l§ de la ere school wenschen.
. ä
lk laat hier in hoofdzaak het prospectus volgen, als
model voor andere Vereenigingen, welke in gelijken geest
‘ werkzaam willen zgn.

`
qii