HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 123

JPEG (Deze pagina), 687.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
l
1
l
123
rekening te houden met den geest in de gezinnen, waaruit
zijn leerlingen voortkomen; hij zal zijn verantwoordelijkheid
als mede-opvoeder beter voelen en daarom den band tus-
schen school en gezin nauwer aanhalen. Daardoor zal zijn
werk in de school bevestigd en voortgezet kunnen worden
V in het gezin, en omgekeerd het werk der ouders in het j
gezin, in de school worden gekend en gewaardeerd. Wie i
voelt niet, dat in deze samenwerking tusschen school en
gezin een groote kracht kan schuilen voor de opvoeding van
het kind van 6-14 jaren?
Daarom begrijp ik volkomen de uitgesproken wensch,
dat ook in de openbare school de ouders medezeggingsschap
verkrijgen bij de benoeming van den onderwijzer.
Daardoor behoeft de vrijheid van den openbaren onder-
wijzer niet aan banden gelegd te worden, maar zal een
moreele band ontstaan, welke nu veelal ontbreekt. De
ambtenaarsverhouding zal voor een meer vertrouwelijke
verhouding tusschen onderwijzers en ouders plaats maken.
Om die reden is het besluit van het Nut, om byzomlere
Nutsscholen op te richten, in den geest van de openbare
school en dus ook voor allen toegankelijk , van groote betee-
kenis, omdat bü de keuze van het onderwijzend personeel
voor die scholen door de schoolbesturen, welke daarin de
vereenigde ouders vertegenwoordigen en met de wenschen
, dier ouders rekening zullen houden, natuurlijk zal worden
gelet, niet alleen op de bekwaamheid, maar ook op het
karakter, de levensbeschouwing en levensrichting van de te
benoemen personen.
De aldus gekozen onderwgskrachten zullen dan weten,
dat deze factoren bij de benoeming hebben meegegolden
en zg zullen zich dienovereenkomstig gedragen.
Dat men, zoowel in de openbare als in de bijzondere