HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 122

JPEG (Deze pagina), 744.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

t" n
i 122
I`! oog de school, uw werk in de school, door buiten de
school op deze wgze op te treden.
ij Het is niet te ontkennen, dat de onderwijzer aan de
openbare school tot dergelijke buitensporigheden eerder
komt, dan zgn collega die in een bijzondere school werk-
zaam is. V
te Immers, hg wordt benoemd als staats- of gemeente-
ambtenaar, door het gemeentebestuur, buiten medewerking
van de ouders, wier kinderen hg heeft te onderwijzen en
op te voeden.
Nu hg niet van de ouders zijn mandaat ontvangt, houdt
‘ hg ook met de zienswijze, de opvatting van de ouders
minder voeling.
In groote gemeenten zal zelfs, reeds door deze verhou-
ding, het verband tusschen de opvoeding in de school en in
j. het gezin niet groot zijn. Niet, dat dit verband door vele
E onderwgzers­ambtenaren niet wordt gezocht, door geregelde
I ag samenkomsten met de ouders in de school, hier, door het t
bezoek van de onderwgzers aan de gezinnen hunner leer-
lingen, elders, maar ·- zelfs bg deze samenkomsten en be-
zoeken is de verhouding tusschen den ambtenaar­onderwgzer
en de ouders, die dezen mede-opvoeder van hun kinderen
zj niet gekozen hebben, op zgn benoeming geen invloed
g hebben gehad, een van anderen aard, dan wanneer de
<<meester» door de ouders mede is gekozen, als de man, _
die in denzelfden geest als waarin de kinderen in huis i
· worden opgevoed, medewerken zal aan de vorming der kin-
deren tot menschen en toekomstige leden der Maatschappij.
In het laatste geval zal de onderwijzer zich dichter voelen
V bij de ouders, die hem dan toch de mede-opvoeding hebben
toevertrouwd. Hg zal zich allicht meer rekenschap geven
van zgn verplichting, om in zgn werk in de school ook
E

ïlë