HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 121

JPEG (Deze pagina), 670.41 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
121
aan te sluiten bij en in te laten met allerlei politieke
agitatiën, moet m. i. voor een groot deel worden toege-
schreven zoowel aan gebrekkige wüsgeerige en staathuis-
houdkundige ontwikkeling als aan onvoldoende ethische
vorming. Beide moeten voortaan meer grondig worden
` aangebracht.
i Motiën als die, welke door 21 leden der afdeeling 1
` Rotterdam van den <<Bond van Nederlandsche onderwijzers»
in Juli 1906 werd voorgesteld, waarin wordt afgekeurd,
dat door kinderen der openbare school wordt meegedaan
aan en deze in de school worden voorbereid voor een
algemeene nationale feestviering en waarbij deze voorberei-
ding wordt voorgesteld als een «betrekken van school-
kinderen in propagandistsche betoogingen van politieken
aard» zijn zóó onzinnig en ploertig, kenmerken de voor-
stellers als zulke voor de opleiding tot «christelijke en
maatschappelijke dcugden>> ongeschikte opvoeders en als
partgmannen van zóó weinig en averechts nationaal gevoel,
dat zg door de niet-socialistische ouders onmogelijk als ge-
wenschte leerkrachten voor het nationaal volksonderwüs
kunnen worden aangemerkt.
Ik denk er niet aan, de vrijheid van den onderwijzer
buiten de school aan banden te willen leggen. Maar het
is zóó diep bedroevend, dat er onder onze leerkrachten
j van de lagere school zoo velen zijn, die hun belangrijke
i betrekking zóó slecht begrijpen en zóó weinig lief hebben,
dat zij, ter wille van den invloed op de hun ter opvoeding
toevertrouwde kinderen en van de waardeering van hun
werk door de ouders dier kinderen, zich niet meer zelf-
beheersching opleggen, ook in wat zij buiten de school
doen en zeggen. Wilt gij een politieke partijganger zijn -
goed! Maar wees dan geen onderwgzer. Gij bederft in veler