HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 120

JPEG (Deze pagina), 724.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

{ff' Y 77 J., II,- W ­,,,.;§,ï.,,..•­,., . ­` ,..`­,`,«;·_..,­«._.,<.. - -..;..•- «•¢•-­••-wv-•­·­«---­­•-ï-··­­­•~>~ ·­­+~­•·­·**•·•···""***·"*’·"""""**- , ‘*"’"”"
il
ku
ill 120
l
ll anderzijds, maar ik vrees, dat deze eisch in de eerste jaren
een gebrek aan het noodige aantal leerkrachten zou doen
ontstaan. In die richting moet evenwel m. i. gestuurd
worden, ook omdat, langs dien weg, de leerkrachten voor
de lagere school allengs uit een milieu van meer beschaving
zullen voortkomen. ,
Aangezien tot de vereischte ontwikkeling van den onder- `
wijzer ook ongetwgfelt behoort de kennis in hoofdtrekken l
van den godsdienst en zgn ontwikkelingsgang en ook voor
de eigen karaktervorming van de a.s. leerkrachten der
lagere school, degelijke kennis van ethiek en paedagogie
j onmisbaar zijn, zullen deze vakken in de opleiding aan de
kweekscholen een ruime plaats moeten erlangen.
Ook zal bg de opleiding een ruimere plaats moeten
worden gegeven aan het onderricht in staathuishoudkunde
en staatsinrichting.
Zoolang bovengenoemde hervorming van de opleiding
l’ der onderwijzers niet heeft plaats gehad en de examen-
eischen voor onderwijzer en hoofd onveranderd blijven, is
het wenschelijk, dat de door het Nut aangewezen weg
gevolgd worde en centrule cursussen voor de opleiding
ooor de hoofclucte overal in het land worden ingericht.
Deze cursussen moeten dan reeds het karakter van ook-
li cursussen verkrijgen en de opleiding sturen in de boven-
genoemde richting. De beste en meest algemeen ontwikkelde {
A leerkrachten zijn voor deze kweekscholen en cursussen niet `
, te goed. Het geldt hier de opleiding van de toekomstige
opvoeders van het kind.
ll
De omstandigheid, dat zoovele van de jongere onderwü­
zers behooren tot de S. D. A. P., bg wie ontevredenheid
en niet een zeker soort van idealisme aanleiding was, zich
jl
li
ll?