HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 119

JPEG (Deze pagina), 653.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

l
l
l
119 j
verrijzen, sedert voor hare oprichting en in stand houding
rijkssubsidie in uitzicht is gesteld.
In hoofdzaak kan ik mij vereenigen met de wenschen,
omtrent deze opleiding in een adres aan de Koningin uit- .
gesproken door het hoofdbestuur van het Ned. Onder-
{ wüzersgenootschap, waarin wordt verlangd: dat de oplei-
ding uitsluitend plaats vinde aan kweekscholen of andere
inrichtingen, welke voldoen aan dezelfde eischen als de
Ptijkskweekscholen ;
dat aan deze kweekscholen alleen als leerlingen zullen
worden toegelaten, die in het bezit zijn van een einddiploma
H. B. S. 3-jarigen cursus of door een af te leggen examen
bewijs geven van dezelfde kennis en ontwikkeling, als voor
het verkrijgen van genoemd diploma vereischt worden;
dat deze kweekscholen uitsluitend het karakter van vak-
scholezz verkrügen ;
dat maar ééne volledige bevoegdheid tot het geven van
lager onderwijs bij het verlaten van de kweekschool worde
gegeven, met vervallenverklaring van de twee nu onder-
scheidene acten voor onderwijzer(es) en hoofd;
dat deze volledige bevoegdheid worde verleend, na met
goed gevolg afgelegd eind­examen aan de Rijkskweekschool
of daarmee gelijk te stellen gemeentelijke of büzondere
opleidingsschool; of ook, na het afleggen van een staats-
examen, dat, zoowel voor het theoretische als het practische
l deel, met genoemd eindexamen kan worden gelijk gesteld.
Het einddiploma eener H. B. S. 5 j. cursus of eene daarmee
gelijk te stellen ontwikkeling te eischen voor toelating tot
de vakschool voor onderwijzers(eressen), zou mij nog meer
toelachen, aangezien mij reeds in de praktijk gebleken is,
. dat deze breedere grondslag inderdaad een waarborg is
voor meer ontwikkeling eener- en meer bescheidenheid