HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 118

JPEG (Deze pagina), 745.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

{Lijf ïïïïiï "’­»ï"­ "’ ­.­ .... . ......-,.,.-,, ., ., ,_,,,, _____,__,_ _ _ _,_T________________________________,___ ________________m,_M“__;,,__ l _____a:€
.
afl

»
gi 118
W! . . ..
g De moderne predikanten mogen wel bedenken, wat zij
ten slotte willen: of meewerken met het Nut en de alge-
êi meene volksschool hel en verbeteren of hun moderne-
F 2 ,
godsdienstige secteschool, met afzonderlijke kweekscholen
` Ki · • .. .
voor modern-godsdienstige onderwijzers, oprichten en daar-
door bevorderen de scheiding in ons volksleven en de op- {
heffing van de volksschool voor allen.
C J
lä Het sclu nt mi toe, dat de voor allen toe ankeh ke
. J J J
volksschool moet worden gehandhaafd; dat het opvoedend
karakter dezer school, zooals dit in de wetgeving van 1857
en 1878 is aangegeven, geen wijziging behoeft, wat het
beginsel betreft; maar dat de uitvoering van dat beginsel
li, moet worden toevertrouwd aan voor hun taak bekwame
JX; en geschikte onderwijzers; en dat, om dit te verkrijgen,
1 de opleiding der onderwijzers moet worden verbeterd, de
1, band tusschen school en huisgezin nauwer moet worden
J toegehaald en aan de ouders meer invloed op het opvoedend
karakter der school moet worden verzekerd.
?ï,_ Wij willen deze drie punten nu nog kort bespreken.
12: . • . .
iii Hoe gebrekkig, op het examen africhtend, maar weinig
JE . . . . .
jj algemeene ontwikkeling gevend, de tegenwoordige opleiding
van de onderwijskrachten voor de lagere school is, is op
uitnemende wüze aangetoond door Mej. J. Kooism, directrice
V gj van de kweekschool voor onderwgzeressen te Apeldoorn, in (
haar artikel in de Gids van 1902. _
E ii Dat artikel heeft reeds velen we rikkeld, om naar ver-
a jg D
Hg betering van deze opleiding te streven. Ook in de Tweede
ii Kamer is reeds ewezen o de wensehelikheid, dat be aalde
_ , P J
gg voorwaarden worden gesteld voor het verleenen van subsidie
:5 . ..
uit de staatskas aan bgzondere kweekscholen voor deze ·
opleiding, welke kweekscholen en ­sehooltjes uit den grond
li
`gl ·