HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 117

JPEG (Deze pagina), 663.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

· 117
vorming van andere kinderen van onderscheidene stand,
familie, kerkgenootschap. M. é. w. hoe breeder de basis,
hoe ruimer de kring - des te beter. In het gezin, in
het speciale godsdienst­onderwgs, in den omgang met zijn
bgzondere kameraden en door de invloeden welke van daar op
; het kind werken, vindt het die bijzondere karaktervorming,
met de eigen getrokken lgnen, welke het kind allengs
L bewust doen worden van zgn toekomstige plaats in de
bgzondere levenssfeeren, waarin het zal worden opgenomen.
Voor de opvoeding acht ik het een niet hoog genoeg te
schatten voordeel, dat het kind van 6-14 jaren samen
met kinderen van allerlei stand en rang, godsdienst en
l kerkgenootschap worde onderwezen, opdat het zich met
j deze allen een voele, opdat elk onderscheid hier wegvalle,
althans niet wordt aangekweekt. Reeds als kinderen, leeren
dan armen en rijken, meer en minder bevoorrechten,
· toekomstige leden van velerlei kerkgenootschappen, maat-
{ schappelgke en staatkundige levenskringen, elkaar kennen,
, waardeeren en begrijpen. En dit zal op de latere ver-
l houding der volwassenen invloed oefenen.
Uit den booze acht ik alle grenslgnen en kunstmatige
j scheiding der kleinen, reeds in de schooljaren. En aan
i die scheiding zijn de godsdienstig gekleurde bijzondere
scholen, elk met een eigen cachet, bevorderlijk. En dan
l nog wel: naar een maatstaf van de godsdienstige richting
l der ouders, van welke het kind zelf niets begrijpt.
l Voorkomen wordt deze afscheiding alleen in de voor
allen toegankelijke volksschool en in de bijzondere Nuts-
school, welke evenzeer voor alle kinderen zonder onder-
scheid toegankelijk is en alleen dient, om een model te
zgn van wat het verstand- en karakter­vormend onderwijs,
ook in de openbare school, kan en moet wezen.