HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 116

JPEG (Deze pagina), 759.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

"
`
116 ‘
behoort, heeft te meer waarde, naarmate zgn persoon-
lijkheid, zijn karakter, meer in goede richting is ontwikkeld
als een harmonisch geheel. Die persoonlijkheid tot de `
hoogste hoogte op te voeren, is daarom het doel zgns
levens. En daarvoor heeft hg noodig: zedelijke idealen, j
welke als norm dienen voor zgn gezindheid en zgn daden.
De idealen van welwillendheid, rechtvaardigheid, eerlijk-
heid, waarheid, trouw, toewijding, innerlijke vrgheid,b.v. i
zijn in dien zin na te streven. dat uit den mensch als
zelfstandig natuurwezen, afhankelijk van zgn omgeving,
van de omstandigheden, van eigen begeerten en lusten,
gevormd wordt een mensch als zedelijk wezen. Daarvoor
is het gansche leven de school, welke duurt tot aan den dood. j
Maar voor die levenskunst moet de school voorbereiden.
Zij moet reeds in het kinderhart de waarheid prenten:
«wat baten den mensch alle schat.ten der wereld, zoo hij J
schade lgdt aan zgn ziel.» En daarom moet de opvoeding,
l' ook in de school, niet in de eerste plaats rekening houden {
Jji met de belangen van den Staat, of met de belangen van ,
de kerk, maar met de belangen van het kind. Hoe meer
dit standpunt wordt ingenomen, hoe meer in het kind zich
de toekomstige mensch ontwikkelen zal en hoe beter deze
mensch zal beantwoorden aan zgn verplichtingen als lid i
van elke gemeenschap, waartoe het later komt te behooren. j
Maar wg loopen bg de schoolopvoeding nog niet ooornit
bij op bepaalde levenskringen van godsdienst of maatschappij.
De schoolopvoeding geve algemeene vorming, van verstand i
en hart beide, geen bijzondere opleiding.
En wat den godsdienst betreft, onthoude de school
zich van het geven van bepaalde begrippen en voor-
stellingen. Ethisch zg de karaktervorming, gelijk deze
van uit het kind zelf plaats vindt, tegelijk met de
jl
`
il?
` têl