HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 115

JPEG (Deze pagina), 675.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

ä
M5
lijk toezicht op het onderwijs; terwijl zij de geheele
j volksontwikkeling wenschen in handen van de kerk -
van de volksschool af tot de universiteit toe, en niets
‘ wenschen onderwezen te zien wat niet de goedkeuring van
t de kerk heeft verkregen, gaan de ortjzinnigen uit van het
, denkbeeld, dat deugdelijk volksonderwüs is een staats-
i belang, hetwelk beoogt: de verstandelijke en zedelijke
ontwikkeling van de toekomstige staatshurgers. Diensvolgens
heeft de staatssohool geen conlessioneel karakter, kent zg
ook geen onderwijs in den godsdienst. Dit onderwijs
wordt overgelaten aan de godsdienstleeraren en godsdienst-
- onderwüzers van de onderscheidene kerkgenootschappen. j
s Nu maken sommige vrijzinnigen, die de voor allen toe-
r gankelijke volksschool wenschen te behouden, maar in het
onderwijs op de school den godsdienst meer tot zijn recht
. i willen doen komen, de opmerking, dat de staatsschool
niet alleen den toekomstige sttuttsbttrger, maar ook en
vooral den toekomstigen mensch moet vormen en dat, juist
. met het oog op dit laatste, de school niet neutraal mag
zijn, in den zin van godsdienstloos.
Hierop past de bemerking, dat de ontwikkeling van het
persoonlijk menschelijke leven geen tegenstelling vormt
met de vorming tot lid van de maatschappij en van den
g Staat. Het leven van den enkelen mensch kan van de
samenleving niet worden gescheiden. Het is immers daar-
uit geboren en het keert daarheen weer. Die samenleving
te dienen, voor haar welzün werkzaam te wezen, is de
bestemming van ieder mensch. En in de vervulling van
die bestemming, ontvangend en gevend in voortdurend
wisselverkeer met het geheel, vindt de mensch alleen
bevrediging.
En wat hij geven kan aan het geheel, waartoe hg mede