HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 114

JPEG (Deze pagina), 733.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

,;I _­_`_`w_`_f"" """"` "" "?’ ’ -· · - - ,
al

114
tt
voor alle toegankelgke volksschool niet knnnen worden ver~
wezenlijkt. .
Het eenige antwoord dat op die wenschen past, is: ii
maakt de onderwüzer meer vroom, meer godsdienstig ge- »
stemd, dan zal wat van de st.emming van den onderwijzer, ,
door zgn omgang met de kinderen, als vanzelf, onopzettelijk, ,
op dezen overgaat, ook in hen wekken of versterken wat e
er van religieuse stemming is in hun gemoed.

De vraag is nu, of dit onmisbaar is en behoort bij het
eigenlijke onderwüs in de lagere school.
De beantwoording van die vraag hangt af van het stand- i
punt, waarop men staat. i
Plaatst men zich op goelsclleastig standpunt en wenscht e
men ln ele allereerste plaats, dat de kinderen zullen op-
groeien tot godsdienstige persoonlijkheden, wordt daarop o
la de geheele opvoeding in de gezinnen aangelegd en wordt
T' deze claarcloor beheerscht, dan kan ik mij voorstellen,
L`;-i dat men ook de opvoeding in de school van denzeltden _
zuurdesem wenscht doortrekken te zien. Maar, wie voelt
niet, dat met dien wensch, consequent toegepast, het
onderwijs wederom afhankelük wordt gemaakt van een
godsdienstige opvatting; dat is ten slotte: van een gods-
_l dienstig begrip, dat wordt straks: van de godsdienstige p
begrippen der meerderheid der ouders of van het in een
j bepaalde plaats overheerschende kerkgenootschap.
g En wie kan dat wenschen, behalve de Calvinisten en
de roomsch­katholieken‘?
jl Terwijl deze den nadruk leggen op het historisch ver-
band tusschen kerk en school en diensvolgens opkomen
voor het confessioneele karakter van de school en van de
kweekscholen voor onderwijzers, alsmede voor het kerke-
lv
räï
Lil