HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 113

JPEG (Deze pagina), 625.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

I
I
I
I 113
I aangegeven als: <<’s menschen gevoel van afhankelijkheid
` «van een hooger wezen, eener-, en zgn gevoel van vrijheid,
g anderzijds ­- welke noodzakelijk bijeen behooren als twee
<<züden eener zelfde zaak, welke hun oplossing vinden in
<<het vertrouwen, dat, wat er ook gebeure, God het wel
«zal maken met ons, die kinderen zijn van onze Hemelschen
J «Vader>>.
Ik vraag, of dat nu niet is een paedagogie, afhankelijk
I gemaakt van een modern-godsdienstige levensbeschouwing,
niet gegrond alleen op de waargenomen gemoedservaringen
I van het kind, zoodat zg evenmin voor dllen gelden kan,
_' als de kerkelijke paedagogie van weleer? Door sommige I
j doopsgezinde moderne predikanten ten zeerste aanbevolen,
I op grond van de godsdienstige richting welke zij voorstaat,
j schijnt zij als pcieddgogie voor de voor allen toegankelijke
volkssehool evenmin aanbevelenswaardig als de wensch, dat
de moderne godsdienst kome op de volksschool.
I Beide leiden naar: de sectesc/tool van de moderne gods-
dienstigen.
Ook vraag ik, of de hier aangehaalde wijsgeerig­
II godsdienstige beschouwing wel zijn kan die van kinderen
van 6-13 jaar, en of zij niet daartoe moet worden dan-
gebrdc/it, evenals de beschouwingen, genoemd in of ver-
§ bonden aan de godsdienstige stemming, zooals BRUINING c. s. 1)
deze in de school wenschen aangekweekt te zien?
j Inderdaad schijnen mij al deze wenschen vrome, maar
« onpaedagogische wenschen, die als protest tegen de platte
j levensopvatting van velen, ook van vele onderwijzers in
jj onze dagen, moeten worden gewaardeerd, maar die in de
I
I I) Zie bl. 83-86.
e
I
I
Y
J