HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 112

JPEG (Deze pagina), 754.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

lj
e l
ua *.
als eenige van buiten geleerde zinnen betreffende paedagogie
den paedagoog maken, evenmin maakt kennis van den gods- `
dienst godsdienstig. Ik heb zeer knappe theologen en ,3
,i‘ preekvaardige predikanten gekend, die niet waren gods-
dienstige persoonlijkheden en aan wie ik mgn kinderen,
äï ter religieuse karaktervorming, niet zou hebben toever­ l
trouwd. J
M. é. w., het schijnt mg ·uiterst moeilgk, hier de rechte
mannen en vrouwen te vinden voor de rechte plaatsen. jj
Voorts: wel/een godsdienst wilt gg op de school brengen? ij
Het antwoord luidt: de religie als gemoedsgesteldheid,
als stemming. Maar dan moet die stemming dan toch samen- Li
stemmen met de religieuse stemming welke heerscht in
de gezinnen, waarin de kinderen in de eerste plaats worden l
opgevoed en . . . met de stemming, waarin de predikant
of de predikanten van de plaats hunne gemeenten gods- t
° dienstig opbouwen?
' Hoe zal dat mogelijk zijn, waar de godsdienstige gemoeds­ l
tr stemming geheel individueel is? Hoe wilt gij botsing met
jjj den predikant of den pastoor of met de vertegenwoordigers
van de verschillende godsdienstige richtingen onder de ouders
V voorkomen? Of zijt gg naïf genoeg, te gelooven, dat allen l
lä met de gemoedsstemming van den onderwgzer vrede zullen
hebben? Of wenscht gü, dat de onderwijzer, ten koste van 5
zijn oprechtheid, zgn gemoed stemmen zal naar die van
de ouders zijner kinderen, d. i. dan naar de meerderheid? l
j ls dan de paedagogie voor de lagere school van M. H. LEM,1) ·.
door hem zelf geen neutrale, maar van den godsdienst I
afhankelijk gemaakte paedagogie genoemd, de ware? 5.
L E, De grondslag van zijn paedagogie wordt door den schrijver l
,__
1) M. H. LEM, ,,Gr0ndbeginselen der opvoedkunde". ï
I
l
l
j
x.

ï¤ _ esee e l