HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 104

JPEG (Deze pagina), 728.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

Ei
54
104
<<kracht; indien zg in u voedt: vertrouwen, hoop, liefde,
«moed en een gevoel van de oneindige waarde van uw
C «bestaan; indien zij verbonden is met wat in u het aller-
<<beste is, indien zij uw eerbied voor anderer geweten
QV «vermeerdert, u gemakkelük doet vergeven, uw plicht
ctgetrouw helpt vervullen>>.
t Haar naam? Wat doet het er toe: hoe rudimentair dit `
bewustzgn wezen moge, als het maar uit de rechte bron
voortvloeit, is het een bron van innerlijke kracht voor wie
het in zich draagt. En het is niet wenschelük, er een naam,
i een omschrgving aan te geven, vóórdat het als ’t ware zich
zelf omschreven heeft in de kracht, waarin het openbaar
wordt, evenals de innerlijke levenskracht van de plant
E zich zelve achtereenvolgens omschrijft in de knoppen, de
bladeren, de bloemen, de vruchten, welke atm zelf zich
V openbaren.
Bovendien, l1Ancus Annnuns heeft terecht gezegd, dat
j, godsdienstig gedrag meer is dan een wèl omschreven gods-
t dienstige overtuiging. Karakter is meer dan belgdenis.
Of, zooals CARLYLE zeide, <<wer/ten is bidden, ken uw
werk en doe dit goed». Ook dit is in zekeren zin gods-
t dienst, die zich openbaart in de vrucht, niet in de bladeren
i en bloemen van godsdienstige verbeelding en godsdienstige
t voorstellingen. Bü deze voorstellingen worden maar enkele
zgden van het godsdienstig bewustzijn naar voren gebracht
, en wordt de diepte en de kracht van het samengestelde geheel i
t l allicht niet zoo duidelijk openbaar als in den wit, als in
de dddd. En ik herinner dit alles, om aan te toonen, dat
li zg die willen, dat in de school van den godsdienst worde
gezwegen, dezen eisch kunnen stellen uit godsdienst, of
V althans, zonder den godsdienst te miskennen.
Zoo ben ik reeds begonnen, het vraagstuk van de opvoe-