HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 101

JPEG (Deze pagina), 629.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

ï r
l
Y
E
101
stukken, dat de openbare school als zoodanig, niet is anti- I
V christelijk, noch wat betreft haar stelsel, noch voorzoover l
aangaat de aldaar gekweekte en verwerkte zedelijke indrukken.
Maar, er zgn maar weinige onderwijzers als DE VLETTERI
Ik ontken dit niet. lc
2 Het ligt aan de onderwijzers en aan hunne opleiding,
indien hier of daar geen vormende kracht van hen uitgaat,
zooals vele ouders wenschen. l
En het behoeft niet te worden gezegd, dat, door het
vaststellen van dit verklarende feit, geen persoonlijke aanval
tegen de onderwijzers wordt bedoeld, doch uitsluitend de
goede richting wordt gezocht, om het openbaar onderwijs E
te verbeteren. il
Wie het lager onderwijs wil verbeteren en vooral de ï
opvoedende kracht er van wil vermeerderen, verbetere g.
de opleiding van onderwijzers en doe zgn best. dat deze i
uit meer beschaafde kringen kunnen worden gerecruteerd, '
Daarvoor is ook noodig, dat de salarissen meer beant-
woorden aan de behoeften, zooals zij in deze kringen
worden gevoeld. '
Nog een andere opmerking moge hier volgen. ,
{ ln vroegere jaren werden alle aandoeningen van den s
mensch als het ware in den godsdienstigen toonaard gezet Q
of overgebracht. Wat nu onderscheiden wordt als ethisch-
paedagogisch, was toen alles met den godsdienst verbonden.
i Men sprak in godsdienstige taal. j
Was men in dien tgd inderdaad ook meer zedelgk en
meer godsdienstig in zijn leven, in zijn stemming, dan
, thans? Ik betwgfel het, evenals ik betwijfel, of het zoo- W
genaamde <<christelgk volksdeel» van onzen tüd inderdaad
t christelijker is dan dat andere, steeds toenemend deel, dat
st
`