HomeDe opvoedende beteekenis van de voor allen toegankelijke volksschool, in het licht der geschiedenis van het lager onderwijs en dPagina 100

JPEG (Deze pagina), 729.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 92.94 MB

5* i
100
f Allereerst: indien in de openbare volksschool de leerlingen i
niet ademen in een religieuse atmosfeer, dan komt dit, .
5; omdat die religieuse atmosfeer ontbreekt aan de levens- en
vorrningskringen, waarin de tegenwoordige onderwijzers
meerendeels zijn opgevoed en nog leven. Der modernen
godsdienstige begrippen verdwijnen uit veler woordenboek,
mede uit reactie tegen het te veel in versleten termen
gj spreken over subjectieve voorstellingen, welke niet corres-
pondeeren met de eigen innerlijke gewaarwordingen.
Velen houden niet meer van preeken. En het gebed is
niet meer de vorm, waarin velen tot zich zelf inkeeren en
gemeenschap houden met het onzienlijke.
Aan wie de schuld? Ik geloof niet, dat hier van schuld
sprake kan zijn. Elke tijd heeft zijn kenmerk. En de
geest des tijds weerspiegelt zich in elken kring. Maar in
Q elk geval ligt de schuld van de zoogenaamde godsdienst-
jl loosheid der school niet bij art. 35 der wet, met bij het
J stelsel, dat in de wetten van 1806, 1857 en 1878 is aan-
i genomen.
Dat wordt reeds hierdoor bewezen, dat ook onder dit
stelsel de godsdienstige openbare school heeft bestaan en
nog bestaat, bijv. bij nn VLETTER, wiens boekje, in 1905
uitgegeven over de openbare school en wiens artikel in
,= de Gids «Uit den schoolstrijd>>: niet een idylle teekent, ï
‘ . zooals beweerd wordt, maar: de werkelükheid, zooals deze _
· in zijn school in den Haag kan worden aanschouwd.
, Toen dit geschrift door het Nut werd uitgegeven, was .
de antithese van <<christenen>> en «paganisten>>, door Dr.
{ KUIJPER gesteld, tot kenschetsing van de voorstanders van
j de bijzondere zoogenaamde christelijke school, bezig, ons
1 volk in twee groote helften, op zeer onjuiste en onbillgke +
wgze te verdeelen. En het geschrift bewijst, met de