HomeDe klassieke opvoedingPagina 99

JPEG (Deze pagina), 805.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.87 MB

PDF (Volledig document), 80.73 MB

OPDAT DE BELANGEN DER KLASSIEKE OPVOEDING NIET
ZULLEN WORDEN GESCHAAD, BEHOOREN IN HET INGE-
H DIENDE WETSONTWERP DE VOLGENDE WIJZIGINGEN TE
p WORDEN AANGEBRACHT L
2- l°. De kleinere Gymnasia worden niet prijs gegeven.
De wet waarborge, gelijk, tot dusverre, het bestaan van
een Gymnasium in iedere gemeente van meer dan
E 20.000 inwoners (Ontw. art. 29).
sr De subsidieregeling zij zoodanig, dat de kleinere Gym-
r nasia daardoor niet worden benadeeld (Ontw. art. 61).
­ 2°. De klassieke opvoeding blijve voorgeschreven
voor wie zij thans voorgeschreven is. Het Lyceum blij-
{ ve uitsluitend samengesteld uit een Gymnasium- en
. een H. B. S.-afdeeling, beide geplaatst op een 2-jarigen
- ,,onderbouw." (Ontw. artt. 14, 15 en 75).
- 3°. De Gymnasia behouden een afzonderlijke in-
spectie (Ontw. art. 65).
De grondwettelijke benaming van ,,Voorbereidend
Hooger Onderwijs" blijve bewaard. (Ontw. artt. 1 en 13).
Prof. Mr. B. M. TAVERNE, Raadsheer in den Hoogen Raad
der Nederlanden.
Mevrouw DIEPENBROCK~DE JONG VAN BEEK EN DONK,
te Amsterdam.
Prof. Dr. G. VAN RIJNBERK, Hoogleeraar in de Physiologie
aan de Universiteit van Amsterdam.
Mr. F. E. POSTHUMUS MEYJES. Directeur der Kasvereeniging.
Mr. A. baron VAN HAERSOLTE, Advocaat en procureur te
Amsterdam.
Jhr. Mr. J. E. W. Twrss QUARLES VAN UEEoRD, Ambtenaar
van het Openbaar Ministerie te Almelo.
J Mr. H. G. J. MAAS GEESTERANUS, Substituut-Griffier bij de
Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam.
JAN DEN TEX, te Amsterdam.
Mr. J. A. N. PATIJN, Burgemeester van ’s-Gravenhage.
Jhr. Mr. W. H. de SAVORNIN LOHMAN, President van
den Hoogen Raad. der Nederlanden.
Jhr Mr. G. C. W. VAN TETS, Directeur van het Kabinet
van H. M. de Koningin.